05 sep 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 5 september 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 september 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 12.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. (persbericht 1 van 05/09/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ tot toekenning van een toelage ter vereffening van een achter\-stallig vergoeding aan sommige ambtena\-ren in de Rijksbesturen. (persbericht 2 van 05/09/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de herverdeling van de werkgelegenheid in de openbare sector. (persbericht 3 van 05/09/1997) De Ministerraad keurde ook - na advies van de Raad van State - een +ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het toepassings\-veld van de wet op de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector uitbreidt. (persbericht 4 van 05/09/1997) De Ministerraad heeft eveneens - na advies van de Raad van State - +een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd met een aantal maatregelen voor de opvang en de opleiding van de personeels\-leden van de Rijks\-be\-sturen. Dit gebeurt in uitvoering van de beslissingen die werden genomen tijdens de thema-Ministerraad van 13 juni 1997 over Ambtenarenzaken. (persbericht 5 van 05/09/1997) Vervolgens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de toeken\-ning van een haardtoelage of een stand\-plaats\-toe\-lage aan het personeel van de Ministeries. (persbericht 6 van 05/09/1997) De Ministerraad keurde tevens de huur goed van lokalen en +par\-keer\-ruimte voor het Geneeskundig Centrum van Charleroi. (persbericht 7 van 05/09/1997) De Ministerraad ging akkoord om de mainframes Siemens-Nixdorf 7580 en+ H90 van het Ministerie van Justitie te vervan\-gen. De overgang naar het jaar 2000 maakt deze vervanging om technische redenen noodzakelijk. De huidige mainframes zijn namelijk niet voorzien op de eeuwwisseling. (persbericht 8 van 05/09/1997) De Ministerraad stemde ermee in om een onderhandse opdracht af te +sluiten met de firma Berenschot N.V. voor de invoering van het concept "Integrale Kwaliteitszorg" (IKZ) in de Hoven en de Rechtban\-ken. (persbericht 9 van 05/09/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de uitvoering van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens. (persbericht 10 van 05/09/1997) Na advies van de Raad van State heeft de Ministerraad een voorontwerp+ van wet goedgekeurd over het aanvullend bescher\-mingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen. Ook werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Gerechtelijk Wetboek aanpast aan de nieuwe bepalingen. (persbericht 11 van 05/09/1997) Vervolgens keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed over het opzetten en de exploitatie van DCS1800- en GSM-mobilofo\-nienetwerken (persbericht 12 van 05/09/1997) De Ministerraad keurde ook een conventie goed tussen De Post en de +Staat. Deze gaat over de sociale rol van de postbode tegen\-over alleen\-staanden en kansarmen. (persbericht 13 van 05/09/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Deze wijziging gebeurt ten voordele van de vrijwilligers van de Civiele Bescherming. (persbericht 14 van 05/09/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot +wijziging van het Koninklijk Besluit van 22 december 1995 over de orga\-nisatie van de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkist\-certificaten. Deze markt heeft betrekking op transacties in bestaande effecten die niet op een officiële beurs worden afgesloten. (persbericht 15 van 05/09/1997) Tevens keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed over het Centraal Bureau voor Hypo\-thecair Krediet (CBHK). Het heft de staatswaar\-borg op waarvan het CBHK tot nu toe kon genieten. (persbericht 16 van 05/09/1997) De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - een vooront-werp van +wet goed voor de bekrachtiging van drie Koninklijke Besluiten over de be\-drijfsvoorheffing. Voorts werd door de Ministerraad - in een tweede lezing - een voorontwerp van wet aangenomen dat het Koninklijk Besluit van 4 april 1995 over de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden bekrachtigt. De Ministerraad besliste om de vierde schijf van 25% vrij te geven van het federaal programma van de open\-bare investeringen voor de periode oktober-december van dit jaar. (persbericht 17 van 05/09/1997) De Ministerraad keurde daarnaast de kandidaturen goed voor de +benoemin\-gen tot lid van het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. (persbericht 18 van 05/09/1997) Vervolgens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waarin het bedrag wordt vastgelegd van de administratiekosten waarop de zieken\-fondsen in 1997 en 1998 recht hebben. (persbericht 19 van 05/09/1997) De Ministerraad bekrachtigde tevens de Akten van het Congres dat door+ de Wereldpostvereniging (UPU) in Seoel gehouden werd van 21 augustus 1994 tot 14 september 1994. (persbericht 20 van 05/09/1997) Voorts keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed voor de bekrachtiging van drie internationale overeenkomsten. (persbericht 21 van 05/09/1997) De Ministerraad hield een eerste gedachtenwisseling over het dossier +"Agenda 2000". Dit gebeurde aan de hand van een nota van de Minister van Buitenlandse Zaken. De Ministerraad nam een reeks maatregelen in verband met de vluchtelingen en ontheemden uit Bosnië-Herzegovina. (persbericht 22 van