06 dec 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 6 december 2000

De Ministerraad vergaderde op woensdag 6 december 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad het Belgisch standpunt voor de Europese Top in Nice besprak. Dit standpunt werd vandaag ook voorgesteld aan het Parlement. De Ministerraad heeft tevens de nota over het federaal drugbeleid besproken. Het dossier is globaal besproken en de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu zal de nota toelichten in het Parlement op donderdag 7 december 2000. De Ministerraad heeft tevens een nieuwe stand van zaken goedgekeurd voor de uitbreiding van de materiële opvang van kandidaat-vluchtelingen. In totaal werden tot op vandaag 6.130 bijkomende opvangplaatsen goedgekeurd. De Ministerraad heeft eveneens beslist om de bestaande conventie met het Rode Kruis uit te breiden met in totaal 1.950 opvangplaatsen. Ook OCIV en CIRE zullen elk hun capaciteit met 200 plaatsen uitbreiden. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de versterking van de wetgeving tegen racisme en xenofobie. Verder keurde de Ministerraad een aantal amendementen goed op het wetsvoorstel voor de bestrijding van de discriminatie. De Minister van Werkgelegenheid zal het voorontwerp voorstellen op een persconferentie op donderdag 7 december 2000 om 11.30 uur op het kabinet van de minister. (persbericht 1 van 06/12/2000) De Ministerraad nam kennis van een stand van zaken m.b.t. de afhandeling van de dioxinecrisis. Het gaat meer bepaald om de vergoedingen voor economische schade van de landbouwbedrijven. (persbericht 2 van 06/12/2000) Verder keurde de Ministerraad de oprichting goed van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/ BIO n.v. (persbericht 3 van 06/12/2000) De Ministerraad ging tevens akkoord om het GALILEO-programma verder te zetten. Het gaat om een Europees project voor de plaatsbepaling, navigatie en datering via zogenaamde GALILEO-satellieten. De Ministerraad gaat meer bepaald akkoord met de overgang naar de ontwikkelingsfase van GALILEO. (persbericht 4 van 06/12/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van een griffier van het Arbitragehof, op de Franse taalrol. (persbericht 5 van 06/12/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur informatiegegevens kan verkrijgen uit het Rijksregister van de natuurlijke personen. (persbericht 6 van 06/12/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het regime en de werkingsmaatregelen vastlegt voor de gesloten centra. (persbericht 7 van 06/12/2000) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarbij aan de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en aan sommige van de bij haar aangesloten administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid toegang tot het wachtregister verleend wordt. (persbericht 8 van 06/12/2000) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de conclusies van de audit m.b.t. het zogenaamde "Telerad-netwerk". (persbericht 9 van 06/12/2000) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed m.b.t. de vrije beroepen. Het voorontwerp zet drie Europese richtlijnen om in Belgisch recht. (persbericht 10 van 06/12/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed met betrekking tot het kader van de plaatsvervangende raadsheren bij het Hof van Beroep te Brussel. (persbericht 11 van 06/12/2000) De Ministerraad ging akkoord met een systeem om de overeenkomsten voor het jaar 2000 in het kader van het grootstedenbeleid te verlengen. (persbericht 12 van 06/12/2000) Verder keurde de Ministerraad 12 ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de inwerkingstelling van de samenwerkingsakkoorden met de gemeenschappen en gewesten voor de zogenaamde "Startbaanovereenkomsten". De ontwerpen regelen tevens de uitvoering van de globale federale plannen. (persbericht 13 van 06/12/2000) Tevens keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en m.b. t. de verzameling van gegevens over energie. (persbericht 14 van 06/12/2000) Verder keurde de Ministerraad voorontwerp van wet goed dat de wet wijzigt m.b. t. het zogenaamde «eurovignet». (persbericht 15 van 06/12/2000) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de fiscale aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang. (persbericht 16 van 06/12/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de dematerialisatie van een aantal staatsleningen. (persbericht 17 van 06/12/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat voor het jaar 2000 het toewijzingspercentage van de BTW aan de sociale zekerheid vastlegt. Het ontwerp legt tevens de verdeelsleutel vast tussen het stelsel van de werknemers en het stelsel van de zelfstandigen. (persbericht 18 van 06/12/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de nomenclatuur wijzigt voor de verstrekkingen van geneeskundige verzorgingen voor de beroepsziekteverzekering. (persbericht 19 van 06/12/2000) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit en twee ontwerpen van ministerieel besluit goed over de vrijstelling voor de sleepvaart- en baggersector van sommige werkgevers- en werknemersbijdragen. (persbericht 20 van 06/12/2000)