06 feb 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 6 februari 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 februari 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.50 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad besprak de stand van zaken m.b.t. het voorontwerp van "Euro-programmawet". Dit voorontwerp handelt over de invoering van de euro in 1999. De Ministerraad keurde ook de uitvoering goed van het regeringsinitiatief "Millenium Forum 2000". Meer bepaald werd een akkoord verleend aan de doelstellingen van het Forum, de samenstelling ervan, de concrete acties en de financiering. ( persbericht 1 van 06/02/1998) De Ministerraad besprak een verslag m.b.t. de +patrimoniumven-nootschappen. Daarnaast heeft de Ministerraad beslist om een werkgroep te belasten met een onderzoek naar de technische aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het stelsel van de diensten-cheques. Dit stelsel moet het mogelijk maken om de markt van de dienstverlening aan personen verder te ontwikkelen en zo de tewerkstelling te verhogen in die sectoren waar veel zwartwerk is of waar personen eigenhandig dergelijke taken vervullen. De Ministerraad keurde eveneens twee amendementen goed op het wetsontwerp over het industrieel leerlingenwezen. Het industrieel leerlingenwezen biedt leerlingen de mogelijkheid om een opleiding in een bedrijf te krijgen. ( persbericht 2 van 06/02/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de +registratie van niet-conventionele geneeswijzen. ( persbericht 3 van 06/02/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om de exploitatieovereenkomst te +verlengen tussen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en het Centrum voor Overheidsinformatiek van Leuven (COI). Het betreft de overeenkomst voor de uitbating van het FIN-S-informaticasysteem. ( persbericht 4 van 06/02/1998) Daarnaast nam de Ministerraad een aantal beslissingen in verband met +de recuperatie van goederen die in België geroofd werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Raad bevestigde de rol van de Cel "Recuperatie" van het Ministerie van Economische Zaken en duidde de Minister van Economie aan als vertegenwoordiger van de belangen van de Belgische Staat. ADe Ministerraad ging akkoord om een vijfjarig contract voor het onderhoud en de herstelling van ademanalysetoestellen toe te wijzen aan de firma HAV. Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de betrekkingen van de Overheid en de vakbonden van haar personeel. Door dit ontwerp kunnen de vakbondsorganisaties vrijgesteld worden van het terugstorten van de bezoldigingen die de overheid betaalde aan een aantal vaste afgevaardigden. ( persbericht 5 van 06/02/1998) Verder keurde de Ministerraad eveneens een ontwerp van Koninklijk +Besluit goed over de bezoldigingsregeling van het personeel van de Ministeries. ( persbericht 6 van 06/02/1998) De Ministerraad keurde ook - in een tweede lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed voor de toekenning van een toelage voor de vereffening van achterstallige bedragen. Het gaat meer bepaald om bedragen voor sommige ambtenaren in de rijksbesturen en voor het personeel van de griffies en de parketten. Het ontwerp werd reeds in een eerste lezing goedgekeurd op 5 september 1997. ( persbericht 7 van 06/02/1998) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om de bouwwerken te financieren voor de uitbreiding van het Justitiepaleis van Nijvel. ( persbericht 8 van 06/02/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de +wet van 1 maart 1958 over het statuut van de beroepsofficieren wijzigt. Het voorontwerp van wet beoogt een betere wettelijke grondslag te geven aan het concept "voortgezette vorming van de officieren". De Ministerraad ging ook akkoord om een eerste deelcontract over het bouwprogramma van kustmijnenvegers toe te wijzen aan de firma SKB. ( persbericht 9 van 06/02/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat +sommige bepalingen wijzigt van deel II van het Gerechtelijk Wetboek. De wijzigingen hebben meer bepaald betrekking op de aanwijzing, de benoeming en de bevordering van magistraten, de invoering van een benoemings- en bevorderingscollege, een Academische Raad en de invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten. ( persbericht 10 van 06/02/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat een +centraal bestand opricht voor informatie over beslagmaatregelen. ( persbericht 11 van 06/02/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat het +verdrag over het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht op de Schelde, evenals de bijlage, bekrachtigt. Dit verdrag werd afgesloten tussen België, het Vlaams Gewest en Nederland. ( persbericht 12 van 06/02/1998) De Ministerraad besliste om een ontwerp van Koninklijk Besluit over +de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument voor te leggen aan de Raad van State. Het ontwerp maakt het mogelijk om een aantal bepalingen van de wet hierover toe te passen op financiële instrumenten, effecten en waarden. ( persbericht 13 van 06/02/1998) (*) Zie persbericht 9 van de Ministerraad van 12/12/1997.