06 mrt 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 6 maart 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 maart 1998 op Hertoginnedal +van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de eigendomsoverdracht regelt van het Gravensteen in Gent. ( persbericht 1 van 06/03/1998) Tevens keurde de Ministerraad in een tweede lezing een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed over de oprichting van de Commissie voor de Overheidsopdrachten. ( persbericht 2 van 06/03/1998) De Ministerraad stemde in met de aanvatting van een +onderhandelingsprocedure voor de uitbouw en exploitatie van een interdepartementaal e-mail-systeem. ( persbericht 3 van 06/03/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorstel van benoeming goed van +een lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. ( persbericht 4 van 06/03/1998) Verder keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp +van Koninklijk Besluit goed over de erkenning van hoger-onderwijsdiploma's. Het bepaalt de voorwaarden waaronder houders van hoger-onderwijsdiploma's voor beroepsopleidingen van ten minste 3 jaar uit andere EU-lidstaten het beroep van advocaat in ons land kunnen uitoefenen. De Ministerraad aanvaardde de invoering van een werkgeversbijdrage van 0,05 % voor de ambtenaren van de federale overheid. Deze bijdrage zal gebruikt worden voor projecten voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze bijdrage wordt geleverd aan het Fonds voor de collectieve uitrustingen en diensten (FCUD). ( persbericht 5 van 06/03/1998) De Ministerraad ging daarnaast akkoord met de gunning van een aannemingsopdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Itter. Deze gunning zal gebeuren volgens de procedure van de beperkte offerteaanvraag. ( persbericht 6 van 06/03/1998) De Ministerraad keurde tevens drie ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. ( persbericht 7 van 06/03/1998) De Ministerraad ging ermee akkoord dat België onderhandelingen start +met de regeringen van Frankrijk en Duitsland over de satellietprogramma's HELIOS 2 voor optische observatie (zichtbaar en infrarood spectrum) en HORUS voor radarobservatie. Daarenboven is het de bedoeling van België om deze samenwerking in een nabije toekomst naar het programma voor telecommunicatiesatellieten EUMILSATCOM uit te breiden. ( persbericht 8 van 06/03/1998) De Ministerraad heeft beslist om de tweede schijf van 25% vrij te +geven van het federaal programma van de openbare investeringen voor de periode april - juni 1998. ( persbericht 9 van 06/03/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +bepaalde drempelwaarden verhoogt. Bruggepensioneerden die een inkomen hebben dat onder deze waarden ligt zijn vrijgesteld van bepaalde bijdragen. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de communautaire steunregeling voor de vervroegde uittreding in de landbouwsector. ( persbericht 10 van 06/03/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de overeenkomst bekrachtigt tussen de directie en de representatieve vakorganisaties voor De Post. Deze overeenkomst voert een bedrijfsplan in voor de arbeidsherverdeling bij De Post. ( persbericht 11 van 06/03/1998) De Ministerraad keurde ook het nieuwe beheerscontract goed tussen de +Belgische Staat en Belgacom. ( persbericht 12 van 06/03/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de reorganisatie van het goederenvervoer over de weg. ( persbericht 13 van 06/03/1998) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over het bestaansminimum. ( persbericht 14 van 06/03/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat een samenwerkingsakkoord bekrachtigt tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Dit voorontwerp gaat over de bestrijding van de armoede. ( persbericht 15 van 06/03/1998) De Ministerraad bereidde het overleg voor met de sociale partners.Tevens besliste de Ministerraad om een ondersteuning van 80 miljoen frank toe te kennen aan een programma van de Wereldbank ten behoeve van de Kongolese bevolking. ( persbericht 16 van 06/03/1998) De Ministerraad besprak de voorstellen van het Comité voor financiële+ steun aan de export (Finexpo) i.v.m. het eerste deel van het programma voor 1998 van de Staatsleningen. ( persbericht 17 van 06/03/1998) De Ministerraad stemde tevens in met de stabilisatie van de +interestvoet van de Duitse Mark (DEM) voor een uitvoerkrediet van 100 miljoen DEM met een terugbetalingstermijn van 10 jaar. ( persbericht 18 van 06/03/1998) De Ministerraad keurde enkele criteria en prioriteiten goed i.v.m. de+ dekking door de Nationale Delcrederedienst van de financiële risico's van de uitvoer naar Algerije. ( persbericht 19 van 06/03/1998)