06 mei 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 6 mei 1997

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 6 mei 1997 in de Wetstraat 16, +van 08.00 uur tot 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad keurde de inschakeling goed van 8 bijkomende externe personeelsleden voor het Centrum voor Informatie-verwerking (C.I.V.). Deze opdracht wordt, na een algemene offerte-aanvraag, voor drie jaar toegekend aan de firma ECSEM. ( persbericht 1 van 06/05/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de bescherming tegen ioniserende straling. Dit ontwerp past het algemeen reglement voor de bescherming tegen de ioniserende straling aan de Europese richtlijnen over de nucleaire veiligheid aan. ( persbericht 2 van 06/05/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de +wet van 20 juli 1971 over de begraafplaatsen en de lijkbezorging wijzigt. ( persbericht 3 van 06/05/1997) Eveneens keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed +inzake de regeling van de luchtvaart. ( persbericht 4 van 06/05/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de toekenning van de burgerlijke eretekens. ( persbericht 5 van 06/05/1997) De Ministerraad legde de budgettaire doelstelling vast m.b.t. het +betaalde educatieve verlof voor het schooljaar 1997-1998. ( persbericht 6 van 06/05/1997) De Ministerraad besprak de mededeling van de Minister van Sociale +Zaken over de medische verkiezingen. De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van organieke wet goed inzake de Nationale Bank van België (NBB). Dit voorontwerp bepaalt de statuten van de NBB. ( persbericht 7 van 06/05/1997) De Ministerraad keurde een protocol goed over het verbod op het +gebruik van en de handel in blindmakende laserwapens. ( persbericht 8 van 06/05/1997) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat een +verdrag tussen België en Roemenië omzet in Belgisch recht. Dit verdrag moet dubbele belastingen en ontduiking van belastingen op het inkomen en op het vermogen vermijden. ( persbericht 9 van 06/05/1997) Tenslotte nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de +Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de toestand van de vluchtelingen in Oost-Zaïre.