06 okt 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 6 oktober 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 oktober 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister besprak in de eerste plaats de toestand in Jougoslavië. De Ministerraad heeft ruime aandacht besteed aan de Joegoslavische situatie. De Ministerraad feliciteert de heer Kostunica met zijn verkiezingsoverwinning op 24 september 2000. De Ministerraad is overtuigd dat hij reeds in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen de absolute meerderheid behaalde. De Belgische Regering beschouwt de heer Kostunica dus ook als de democratisch verkozen president van Joegoslavië. De Belgische Regering feliciteert ook de Servische bevolking voor de waardige en geweldloze manier waarop zij gemanifesteerd heeft tijdens de massale betogingen van 5 en 6 oktober 2000. De Belgische Regering roept Slobodan Milosevic ook op om de uitslag en de wil van de bevolking te respecteren. De Belgische regering wenst de volgende acties te ondernemen: de regering is bereid om de sancties onmiddelijk op te heffen. De Regering hoopt dat dit al kan gebeuren tijdens de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie op maandag 9 oktober 2000; de Belgische Regering zal na de installatie van de verkozen president en de nieuwe regering een ambassadeur sturen naar Belgrado om de tijdelijke zaakgelastigde te vervangen; om een nieuwe relatie tot stand te brengen tussen de Europese Unie en Joegoslavië wenst de Belgische Regering dat de nieuwe regering uitgenodigd wordt op de Balkan-top in Zagreb (Kroatië) op 24 en 25 november 2000. De Ministerraad nam ook kennis van het tweede opvolgingsrapport m.b.t. de omzetting en de toepassing van het Europees recht in België. Het opvolgingsrapport bespreekt meer bepaald de uitvoering van het zogenaamde "Actieplan Omzetting". De Eerste Minister hoopt dat België zich bij het begin van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de top 5 bevindt m.b. t. de omzetting van Europese richtlijnen. (persbericht 1 van 06/10/2000) Verder nam de Ministerraad kennis van de eerste evaluatie van het CONSUM-project. Dit project loopt sinds januari 2000. Het CONSUM-project bestaat uit de monitoring van besmettende stoffen, het verder uitwerken van bestaande en invoeren van nieuwe identificatie- en registratiesystemen voor de ganse voedselketen, alsook het uitwerken van crisisscenario's. De Ministerraad beslisten om het monnitoringprogramma in 2001 verder te zetten. (persbericht 2 van 06/10/2000) De Ministerraad keurde eveneens definitief een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de verplichte of de vrijwillige bijdragen van de veevoedersector aan het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouw\-bedrijven getroffen door de dioxinecrisis. (persbericht 3 van 06/10/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit dat de overdracht van eigendom regelt tussen de federale Staat en de Gemeenschappen en Gewesten. (persbericht 4 van 06/10/2000) De Ministerraad keurde een aantal contracten goed voor het leger (persbericht 5 van 06/10/2000 - persbericht 6 van 06/10/2000 - persbericht 7 van 06/10/2000 - persbericht 8 van 06/10/2000 - persbericht 9 van 06/10/2000 - persbericht 10 van 06/10/2000) De Ministerraad keurde het "businessplan" voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) definitief goed. (persbericht 11 van 06/10/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen ioniserende stralingen en over het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het gaat om de uitvoering van een wet van 1994. (persbericht 12 van 06/10/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria en de voorwaarden voor benoemingen en bevorderingen van de officieren van de openbare brandweerdiensten. (persbericht 13 van 06/10/2000) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de bescherming tegen de valsmunterij moet verbeteren n.a.v. het in omloop brengen van de euro. (persbericht 14 van 06/10/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over een gedeeltelijke gemengde tewerkstelling bij het personeel van de strafinrichtingen. (persbericht 15 van 06/10/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de aanwerving van 100 contractuelen voor de strafinrichtingen. De Eerste Minister herinnerde eraan dat het gaat om de uitvoering van een akkoord dat op 15 juni 2000 gesloten werd. (persbericht 16 van 06/10/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de oprichting en de samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst. De Eerste Minister deelde mee dat zijn administratie (de Kanselarij) als eerste de hervorming zal toepassen. De invoering van de nieuwe structuur (beleidsraad, directiecomité en cel beleidsvoorbereiding) betekent dat de kabinetten verdwijnen. Na de Kanselarij van de Eerste Minister zullen ook de andere ministeries hun structuur wijzigen. (persbericht 17 van 06/10/2000) De Ministerraad keurde eveneneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de voorwaarden voor de aanleg en de exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken. (persbericht 18 van 06/10/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van amendement goed op het wetsontwerp over de werking van de certificatiedienstverleners voor het gebruik van de elektronische handtekening. Het ontwerp van amendement wordt onmiddelijk aan het Parlement overgemaakt. (persbericht 19 van 06/10/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over de uitvindingsoctrooien. Het voorontwerp regelt meer bepaald de toestand van de octrooigemachtigden. (persbericht 20 van 06/10/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat voor het jaar 2000 de bijkomende heffing regelt op de omzet van bepaalde farmaceutische producten. (persbericht 21 van 06/10/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord om gerechtelijke en politionele deskundigen ter beschikking te stellen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de missie van de Verenigde Naties (UNMIK) in Kosovo. (persbericht 22 van 06/10/2000) De Ministerraad ging ook akkoord om een Protocol te ondertekenen bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van de Raad van Europa (EVRM). (persbericht 23 van 06/10/2000) Ook besliste de Ministerraad dat de Minister van Landbouw en Middenstand de Regering zal vertegenwoordigen op de eucharistieviering ter gelegenheid van de 22ste verjaardag van de kroning van Z.H. Johannes-Paulus II. (persbericht 24 van 06/10/2000)