07 feb 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 februari 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 februari 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.40 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde twee ontwerp-contracten goed die de vorming van de dierenartsen van het Instituut voor veterinaire keuring voor 1997 regelen. (persbericht 1 van 07/02/1997) De Ministerraad ging ook akkoord met de uitwerking van de nodige +proce\-dures voor een ondergrondse spoorwegverbinding tussen de stations Leopold en Josafat. (persbericht 2 van 07/02/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de "Université Libre de Bruxel\-les" en de "Univer\-siteit Gent" toelaat om voortaan bepaal\-de infor\-matie uit het Rijksregister op te vragen. (persbericht 3 van 07/02/1997) Verder heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan een ontwerp+ van Koninklijk Besluit over de reglementering van de arbeidsongevallen van de openbare sector. Door dit ontwerp wordt die regeling van toepassing op het personeel van de autonome gemeentebedrijven. (persbericht 4 van 07/02/1997) De wet op de bewakingsfirma's, de beveilingsondernemingen en de +interne bewakingsdiensten wordt gewijzigd. De Ministerraad keurde hiertoe een voorontwerp van wet goed. Dit voorontwerp past ook de wet op de vervaardiging en het dragen van wapens en op de handel in munitie aan. (persbericht 5 van 07/02/1997) De Ministerraad ging tevens akkoord met de opstelling van een +statu\-tair kader voor het personeel van de Dienst Vreemdelingenza\-ken. (persbericht 6 van 07/02/1997) Daarnaast heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de overdracht van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-Estuarium van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. (persbericht 7 van 07/02/1997) Verder keurde de Ministerraad een aantal toepassingsmaatregelen goed +voor de uitvoering van het Handvest van de Gebruiker van de openbare diensten (persbericht 8 van 07/02/1997). De Minister van Ambtenarenzaken zal hierover volgende week een persconferentie houden. De Ministerraad heeft eveneens de verdere Belgische deelname besproken aan technologische onderzoeksprogramma's voor defensie in he kader van de Western European Armement Group (WEAG). Ook heeft de Ministerraad het globaal plan van de herstructurering van de medische dienst van de Krijgsmacht besproken. De Ministerraad heeft tevens aan de firma N.V. GHENT DREDGING een concessie verleend voor de exploratie en de exploitatie van zand en grind van het continentaal plat. (persbericht 9 van 07/02/1997) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed over het industrieel leerlingwezen. Het voorontwerp wijzigt de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. (persbericht 10 van 07/02/1997) De Ministerraad heeft ook een ontwerp van samenwerkingsakkoord +goedgekeurd met de gewesten over de doorstromingspro\-gram\-ma's voor werkzoekenden. (persbericht 11 van 07/02/1997) Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de rustdagen in bouwondernemingen. Het gaat meer bepaald om de ondernemingen waarvoor het Paritair Comité voor het bouwbedrijf verantwoordelijk is. (persbericht 12 van 07/02/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan cultu\-rele in\-stellingen. (persbericht 13 van 07/02/1997) De Ministerraad heeft verder een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedge\-keurd over de aanpassing van de nomenclatuur van de speciale technische geneeskundige verstrekkingen. (persbericht 14 van 07/02/1997) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de beperking van het aantal nieuwe artsen en tandartsen. (persbericht 15 van 07/02/1997) In uitvoering van de begroting besprak de Ministerraad een aantal +ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de uitvoering van 2 kaderwetten van 26 juli 1996. Voor advies van de Raad van State De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de hervorming van de fiscale procedure. (persbericht 16 van 07/02/1997) De Ministerraad besprak de stand van zaken inzake de uitgaven voor verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De Ministerraad keurde een ontwerp van KB tot vaststelling van de administratiekosten van de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS. (persbericht 17 van 07/02/1997) De Ministerraad stond verder de stabilisatie toe van de intrestvoet +van een uitvoerkrediet voor Cockerill Mechanical Industries (CMI). (persbericht 18 van 07/02/1997) De Ministerraad keurde de toewijzing van 15 miljoen frank goed aan de Asia-Europe Foundation. Dit bedrag vormt het federale aandeel in de totale Belgische bijdrage. Het geld moet dienen om deze stichting tijdens haar eerste werkingsjaar te onder\-steu\-nen. (persbericht 19 van