07 jun 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 juni 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 juni 1996, op Hertoginnedal, +van 8.00 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister+ Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde, in een tweede lezing na het advies van de Raad van State, de volgende voorontwerpen van wet goed: - het voorontwerp van wet strekkende tot de realisatie van de voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie; - het voorontwerp van wet tot modernisering van de algemene beginselen van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; - het voorontwerp van wet ter bevordering van de werkgelegenheid en preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. ( persbericht 0 van 07/06/1996) Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd over het gebruik +bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, de B-adrenergische werking of produktiestimulerende werking. De uitvoering van de Algemene Weddeherziening werd gewijzigd. Hiertoe verleende de Ministerraad zijn principiële goedkeuring aan het behoud van de vlakke loopbanen in niveau 1. ( persbericht 1 van 07/06/1996) Van 1 juli 1996 tot 31 december 1996 zal België de Westeuropese Unie(WEU) voorzitten. De Ministerraad stelde 7 krachtlijnen op voor dit Belgisch Voorzitterschap. ( persbericht 2 van 07/06/1996) De Ministerraad heeft het bedrag dat Belgacom Mobile moet betalen +voor het concessierecht voor de uitbating van het GSM1-Proximusnet vastgesteld op 9 miljard frank. * * * De Ministerraad keurde, in een tweede lezing en na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed over de effectisering van schuldvorderingen. ( persbericht 3 van 07/06/1996) Daarnaast werd de Minister van Landsverdediging gemachtigd om twee +onderhandse overeenkomsten af te sluiten voor de aankoop van materiaal voor het leger. ( persbericht 4 van 07/06/1996) Tevens werd de beoordeling en de loopbaan gewijzigd van de ambtenaren+ in niveau 2. ( persbericht 5 van 07/06/1996) Daarnaast maakte de Ministerraad een krediet van 4,8 miljoen frank +vrij voor het "Vrijwillig Fonds voor bijstand inzake ontmijning". ( persbericht 6 van 07/06/1996) Verder ging de Ministerraad akkoord met 3 voorontwerpen van wet ter +goedkeuring van Internationale Verdragen en hun bijlagen. Deze verdragen vervangen veelal eerdere verdragen. Het betreft met name de volgende Verdragen: - de "Overeenkomst van Istanboel" over tijdelijke invoer; - de toetreding van Oostenrijk tot Schengen; - de ontwikkelingssamenwerking tussen België en Bolivië. ( persbericht 7 van 07/06/1996) Tot slot nam de Ministerraad kennis van: - de stand van zaken i.v.m. de uitvoering van het Regeerakkoord en i.v.m. de ontwerpen en voorontwerpen van wet; - de mededeling van de Minister van Wetenschapsbeleid over de Belgische deelname aan de Europese ruimtevaart in het algemeen en de Arianeraket in het bijzonder; - de installatie van de parlementaire commissie ad hoc " legeraankopen". Deze commissie zal aanbevelingen doen over legeraakopen.