07 mrt 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 maart 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 maart 1997, op Hertoginnedal,+ van 10. 00 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. * * * In uitvoering van de begroting keurde de Ministerraad een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van twee kaderwetten van 26 juli 1996. Voor advies van de Raad van State Vooreerst besprak de Ministerraad het verslag van de werkgroep "sociale zekerheid". De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor een bijzondere erkenning verleend wordt aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. ( persbericht 1 van 07/03/1997) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van KoninklijkBesluit goed over bepaalde farmaceutische specialiteiten. ( persbericht 2 van 07/03/1997) De Ministerraad heeft ook twee ontwerpen van KoninklijkeBesluit goedgekeurd waarmee de Koninklijke Besluiten in verband met tewerkstellingsakkoorden en de arbeidsherverdeling in ondernemingen met moeilijkheden of herstructurering worden uitgevoerd ( persbericht 3 van 07/03/1997) Na advies van de Raad van State De Ministerraad keurde, na het advies van de Raad van State, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de vaststelling van de administratiekosten van de Kas van de geneeskundige verzorging van de NMBS. ( persbericht 4 van 07/03/1997) De Ministerraad nam eveneens kennis van de stand vanzaken van de Besluiten en ontwerpen van Besluit met toepassing van de kaderwetten. De Ministerraad deed een eerste onderzoek naar de uitgaven voor de verplichte ziekteverzekering voor het jaar 1996. Daarnaast stelde hij ook enkele vooruitzichten op voor de uitgaven in het jaar 1997. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed met de grote principes van de toekomstige wetgeving over de verzekering tegen natuurrampen in België. ( persbericht 5 van 07/03/1997) Vervolgens heeft de Ministerraad zijn definitievegoedkeuring gehecht aan het ontwerp van Koninklijk Besluit over de instellingen voor collectieve belegging in groeibedrijven. Dit ontwerp legt het statuut vast van de instellingen voor collectieve belegging die in de PRIVAKS en PRIFONDSEN investeren. ( persbericht 6 van 07/03/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed overde wijziging van verschillende wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearing-stelsels. ( persbericht 7 van 07/03/1997) ** * De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het organiek kader voor het personeel van het Belgisch interventie- en restitutiebureau (BIRB) definitief vastlegt. ( persbericht 8 van 07/03/1997) Tevens ging de Ministerraad akkoord om het onderhoud en de +herstellingen van de drie lichte tweemotorige Rijkswachthelicopters van het type MD900 Explorer toe te vertrouwen aan de firma Helifly bvba. De opdracht zal via een onderhandse procedure aan deze firma toegewezen worden. ( persbericht 9 van 07/03/1997) De Ministerraad heeft de Regie der Gebouwen de opdracht gegeven om +een offerte-aanvraag uit te schrijven m.b.t. de technische uitrusting van het Residence Palace in Brussel. De over-eenkomst zal worden gesloten voor een periode van 9 jaar. De Regie raamt de jaarlijkse kosten op 33 miljoen frank. Daarnaast belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met de huur van een kantoorgebouw voor het Ministerie van Justitie. Dit gebouw is gelegen aan de Ernest Allardstraat 40-42 te Brussel. In dit gebouw zullen het College van de procureurs-generaal en drie vre°erechten worden gehuisvest. De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn over de bescherming van persoonsgegevens omzet in Belgisch recht. ( persbericht 10 van 07/03/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van Koninklijk +Besluit goed over de goedkeuring en de homologatie van de "onbemande camera's". ( persbericht 11 van 07/03/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed, dat het+ mogelijk maakt om het gebruik van stoffen die een invloed kunnen hebben op het rijgedrag in het verkeer doeltreffender aan te pakken. ( persbericht 12 van 07/03/1997) De Ministerraad ging eveneens akkoord om een onderhandse overeenkomst+ af te sluiten voor het zeetransport van Belgisch militair materieel van Kroatië naar België. ( persbericht 13 van 07/03/1997)Verder besliste de Ministerraad om een detachement van ongeveer 60 militairen in Bosnië te behouden in het BELUGA-bataljon. De kosten voor de aanwezigheid van dit detachement, ongeveer 8 miljoen per maand, zullen door Landsverdediging gedragen worden. ( persbericht 14 van 07/03/1997) Verder nam de Ministerraad kennis van de stand van zaken van de +uitvoering van het Regeerakkoord.