07 mei 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 mei 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 mei 1999 in de Wetstraat 16 van 9.00 uur tot 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad nam twee beslissingen over de luchthaven Brussel-Nationaal en de Brussels International Airport Company (BIAC). (persbericht 1 van 07/05/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp-protocol goed over het +intersectoraal akkoord 1999-2000. Het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten voerde onderhandelingen over dit ontwerp-protocol. (persbericht 2 van 07/05/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de vrijstelling van sommige administraties van de verplichting om stagiairs in dienst te nemen. (persbericht 3 van 07/05/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waardoor administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut contractuelen in dienst kunnen nemen. Dit gebeurt om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 4 van 07/05/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de aanwijzing en de evaluatie van de ambtenaren die instaan voor het beheer van de federale wetenschappelijke inrichtingen. (persbericht 5 van 07/05/1999) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de individuele geldelijke rechten van de contractuelen bij de ministeries. (persbericht 6 van 07/05/1999) De Ministerraad belastte de Regie der Gebouwen met de huur van een +gebouw aan de Square des Conduites d'Eau 5-6 in het "Parc d'Affaires Zénobe Gramme" in Luik. Het gebouw zal gebruikt worden door de diensten voor hypotheekbewaringen van het Ministerie van Financiën. De Ministerraad ging ook akkoord met een overheidsopdracht voor de productie en levering van «keratinocytenculturen» aan de Huidbank van het Brandwondencentrum in het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA). (persbericht 7 van 07/05/1999) De Ministerraad nam akte van de stand van zaken van de integratie van+ de spoorwegpolitie in de Rijkswacht. (persbericht 8 van 07/05/1999) De Ministerraad keurde tevens een nieuwe reeks overeenkomsten goed +tussen het Ministerie van Justitie en de steden/gemeenten m.b.t. de aanwerving van bijkomend personeel voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen. Het gaat om projecten in het kader van het "Globaal Plan" voor de tewerkstelling, het concurrentievermogen en de sociale zekerheid. (persbericht 9 van 07/05/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de voorwaarden vaststelt voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding aan advocaten die tijdens het gerechtelijk jaar 1998-1999 juridische "eerstelijnsbijstand" hebben verleend.. (persbericht 10 van 07/05/1999) De Ministerraad ging ermee akkoord om bij de uitgifte van twee herdenkingsmuntstukken per verkocht muntstuk een bedrag af te staan aan de Stichting "Brussel/Bruxelles 2000". Zo wordt een project gefinancierd dat belangrijk is voor ons land. (persbericht 11 van 07/05/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de tewerkstelling van studenten. Het ontwerp vult artikel 17bis aan van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 over de maatschappelijke zekerheid der werknemers. (persbericht 12 van 07/05/1999) De Ministerraad keurde verder drie ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de zorgprogramma's voor de behan\-deling van hartziekten in ziekenhuisverband. (persbericht 13 van 07/05/1999) De Ministerraad bekrachtigde reeds eerder genomen beslissingen over +het ter beschikking stellen van een bijkomend aantal Magnetische Resonantie Tomografen (NMR). (persbericht 14 van 07/05/1999) De Ministerraad besprak daarnaast de voorstellen van FINEXPO i.v.m. +het eerste deel van het programma van de Staatsleningen voor 1999. (persbericht 15 van 07/05/1999) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de +goedkeuring van een aanvullend Protocol tussen België en de Volksrepubliek China. Dit aanvullend protocol wijzigt de overeenkomst die dubbele belasting moet vermijden en het ontduiken van belastingen op het inkomen moet voorkomen. Ook wordt het protocol gewijzigd dat in Beijing werd ondertekend op 18 april 1985. (persbericht 16 van 07/05/1999) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Telecommunicatie over de reservering van een budget voor de Post. Dit budget (12 miljard frank) werd vastgelegd door de Ministerraad van 1 april 1999. Het is bestemd voor de toekomstige investeringen van De Post. (persbericht 17 van 07/05/1999) De Ministerraad besliste om de mogelijkheid om het bijzonder statuut +van tijdelijke bescherming te vragen onder bepaalde voorwaarden open te stellen voor alle Kosovaren. (persbericht 18 van 07/05/1999).