07 nov 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 november 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 november 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 14.20 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van een plaatsvervangend lid bij de Raad voor de Mededinging. ( persbericht 1 van 07/11/1997) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten. Dit ontwerp-KB gaat meer bepaald over asbest. ( persbericht 2 van 07/11/1997) De Ministerraad verzocht de Raad van State om hoogdringend een advies+ te geven over het ontwerp van Koninklijk Besluit dat de grensbedragen voor de toekenning van een haard- of standplaatstoelage aan het personeel van de ministeries verhoogt met 22.000 frank. ( persbericht 3 van 07/11/1997) Verder keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed voor de verhoging van de mobiliteit van de ambtenaren van de overheidsdiensten. ( persbericht 4 van 07/11/1997) De Ministerraad gaf de Minister van Landsverdediging de toelating om +een meerjarige open overeenkomst af te sluiten met de Franse firma Euromissile. Dit zal gebeuren via een onderhandelingsprocedure. Deze firma zal wisselstukken leveren voor het wapensysteem "Milan". ( persbericht 5 van 07/11/1997) De Ministerraad gaat ook akkoord om via een onderhandelings-procedure+ een contract met de firma British Aerospace jaarlijks te verlengen t.e.m. het jaar 2000. Meer bepaald zal van de firma een elektronisch systeem gehuurd worden voor de evaluatie van vliegoefeningen met F-16-vliegtuigen boven de Noordzee. ( persbericht 6 van 07/11/1997)Tevens stemde de Ministerraad in met de Belgische deelname aan het Weapon System Partnership Committee (WSPC). Het WSPC heeft tot doel om tot 2015 aan de deelnemende landen een gemeenschappelijke logistieke steun te verlenen voor de aankoop en het gebruik van het Houwitser-kanon van het type M109. ( persbericht 7 van 07/11/1997) De Ministerraad ging ook akkoord om een overheidsopdracht voor de tewerkstelling van informatica- en telecommunicatie-specialisten gedeeltelijk te verlengen voor het jaar 1998. Dit personeel werkt meer bepaald voor de Centra voor Informatieverwerking van het Ministerie van Landsverdediging. ( persbericht 8 van 07/11/1997) De Ministerraad heeft beslist dat België in het kader van het Future +Large Aircraft-programma (FLA) zal deelnemen aan de voorbereidende activiteiten voor 1998-1999. Het FLA-programma heeft betrekking op de ontwikkeling en de productie van een transportvliegtuig. ( persbericht 9 van 07/11/1997) Verder keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over het rijbewijs en de rijscholen. ( persbericht 10 van 07/11/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Ministerieel Besluit +goed in verband met het aanvragen van een rijbewijs. Het ontwerp bepaalt het model van de verschillende documenten die nodig zijn om een rijbewijs te verkrijgen. ( persbericht 11 van 07/11/1997) De Ministerraad verzocht de Raad van State om binnen één maand zijn +advies te geven over een ontwerp van Koninklijk Besluit voor de wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1995 over de prijsaanduiding van bepaalde financiële diensten van banken. ( persbericht 12 van 07/11/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de hiërarchie en de loopbaan van het personeel van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel. ( persbericht 13 van 07/11/1997) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de +wijziging van de wet van 14 juli 1991 over de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument. ( persbericht 14 van 07/11/1997) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed waardoor de +Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1997 - sectie 18, "Ministerie van Financiën" wordt gewijzigd. ( persbericht 15 van 07/11/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - +een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de voorwaarden bepaalt voor de invoering van de arbeidsherverdelende bijdragevermindering. Bij wijze van experiment kunnen 20 ondernemingen genieten van een arbeidsherverdelende bijdragevermindering wanneer ze werknemers aanwerven na toepassing van een collectieve arbeidsduurvermindering tot 32 uur per week. ( persbericht 16 van 07/11/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan culturele instellingen. ( persbericht 17 van 07/11/1997) Tevens ging de Ministerraad akkoord met een voorontwerp van wet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de drie Gewesten over het Eurovignet en de rechten of retributies voor het gebruik van het wegennet. ( persbericht 18 van 07/11/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de verkeersbelasting. ( persbericht 19 van 07/11/1997)De Ministerraad heeft een ontwerp van amendement tot wijziging van de wet met sociale bepalingen goedgekeurd. ( persbericht 20 van 07/11/1997) De Ministerraad stemde ermee in om de uitvoering en het beheer van +het project "Drought Monitoring Centre" in Harare (Zimbabwe) toe te vertrouwen aan de World Meteorological Organisation (WMO). ( persbericht 21 van 07/11/1997) De Ministerraad besprak de voorbereiding van de Europese Top over de werkgelegenheid. Deze Top vindt plaats op 20 en 21 november 1997 in Luxemburg. De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Eerste Minister over de vertegenwoordiging van de Regering op de plechtigheden i.v.m. de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. De Ministerraad duidde ten slotte drie kandidaten aan om namens België voorgedragen te worden voor een mandaat als rechter in het nieuwe Europese Hof voor de Rechten van de Mens. ( persbericht 22 van 07/11/1997) ______________________________________________________________VOOR MEER INFO Kabinet van de Minister van Economie De Meeûsquare 23 1000 Brussel Persverantwoordelijke: Dhr. Marc Janssen Tel. 02/506.51.11 Fax. 02/513.85.77 ______________________________________________________________