07 sep 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 september 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 september 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Na afloop van de Ministerraad gaf de Eerste Minister een overzicht van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad akkoord ging met twee ontwerpen rond defensie: de aankoop van materiaal voor het operationeel houden van het ontsnappingssysteem bij nood van de piloot van de F16 gevechtsvliegtuigen (persbericht 1 van 07/09/2001) het afsluiten van een overeenkomst via een algemene offerteaanvraag voor de aanschaf ten behoeve van de Landmacht van de basisuitrustingen voor de stations commutator RITA 2000 (persbericht 2 van 07/09/2001) De Ministerraad heeft ook aan het Bestuur van de Medische Expertise van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de toegang verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen alsook het gebruik van het identificatienummer. (persbericht 3 van 07/09/2001) De Eerste Minister onderstreepte dat de Ministerraad akkoord ging met de grote principes voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden. De bedoeling is de regeling te verbeteren zodat de veiligheid gewaarborgd wordt zonder voetballiefhebbers te benadelen (persbericht 4 van 07/09/2001) De Eerste Minister legde de nadruk op de goedkeuring van het voorontwerp van wet dat de regels rond het bestaansminimum grondig zal wijzigen. Voor de OCMW's gaat het om een filosofische wijziging. Bijstand wordt thans sociale actie. De organieke wet over de OCMW's wordt echter niet gewijzigd. Er zal overleg worden gepleegd met de verenigingen die de kansarmen vertegenwoordigen. De Eerste Minister hoopt dat het Parlement dit voorontwerp van wet op het leefloon, na advies van de Raad van State, snel zal goedkeuren. Dit nieuwe voorontwerp van wet vervangt de 27 jaar oude wet op het bestaansminimum. (persbericht 5 van 07/09/2001) De Eerste Minister onderstreepte dat de goedkeuring van twee ontwerpen van Koninklijk Besluit rond de structuur, de organisatie, de werking en het personeel van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers aan laatstgenoemde moet toelaten om optimaal te kunnen werken. (persbericht 6 van 07/09/2001) De Ministerraad stemde in met de inhuurneming van de eerste verdieping van het gebouw North Plaza, Koning Albert II laan 9 te 1000 Brussel voor de huisvesting van de diensten van de Staatsveiligheid van het Ministerie van Justitie. (persbericht 7 van 07/09/2001) Hij besliste dat de Regie der Gebouwen het mandaat zal uitoefenen dat door de NAVO gegeven werd voor het uitvoeren van de studies en de werken voor de 4de vleugel van het gebouw dat bestemd is voor 3 agentschappen: NC3A, NACMA en BICES (gebouw "Z"). (persbericht 8 van 07/09/2001) Hij besliste ook dat de firma Aventis Pasteur de vaccins tegen hepatitis B zal leveren. (persbericht 9 van 07/09/2001) Verder keurde de Ministerraad een Ministerieel Besluit goed waardoor de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet retroactief op 1 januari 1999 wordt vastgelegd. (persbericht 10 van 07/09/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie. (persbericht 11 van 07/09/2001) Ook keurde hij het voorontwerp van wet goed waardoor de overname-overeenkomst tussen de Benelux en Bulgarije aan het Parlement kan worden voorgelegd. (persbericht 12 van 07/09/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarbij wordt ingestemd met de overname-overeenkomst tussen de Benelux en Estland. (persbericht 13 van 07/09/2001) De Ministerraad ging tevens akkoord om 30.406.000 BEF vrij te maken op de begroting 2001 van Buitenlandse Zaken. Het geld zal gebruikt worden voor initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens, versteviging van de rechtstaat en gemeenschappelijke acties van de Europese Unie in het kader van het GBVB. (persbericht 14 van 07/09/2001)