08 dec 1995 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 december 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 december 1995, op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister houdt vanaf 14.30 uur een persconferentie in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom Hertogstraat 4. De Ministerraad gaat akkoord met het dossier over de asielzoekers. De Ministerraad keurde de volgende punten goed: 1) de uitvoering van enkele punten uit het regeringsprogramma m.b.t. de asiel- en verwijderingsproblematiek; 2) de reorganisatie van de opvang van asielzoekers; 3) een voorontwerp van wet houdende aanpassingen van de wet aan van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (de zogenaamde vreemdelingenwet) en houdende aanpassing van de van de OCMW-wet. ( persbericht 1 van 08/12/1995) In uitvoering van het "Globaal Plan" keurde de Ministerraad+ een tweede reeks van projecten goed van de gemeenten en de steden die recht hebben op een financiële tussenkomst ter ondersteuning van de alternatieve gerechtelijke maatregelen. ( persbericht 2 van 08/12/1995) * * * De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de uitbesteding van diensten door de privé-bedrijven in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie. ( persbericht 3 van 08/12/1995) De Ministerraad besliste eveneens dat het Gemeenschappelijk +Motorwaarborgfonds van de federale Overheid een schadevergoeding zal betalen aan 2 Rijkswachters die, in dienst, het slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarin de nieuwe leden van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsonderbreking worden voorgedragen tot benoeming. ( persbericht 4 van 08/12/1995) In het kader van de informatisering van de Rechterlijke Orde, heeft +de Ministerraad de toekenning goedgekeurd van het project voor de informatisering en kantoorautomatisering van de jeugdrechtbanken. ( persbericht 5 van 08/12/1995) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van bijakte goed over de overwelving van het metrostation aan de Heizel. Het betreft hier een bijakte aan het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. ( persbericht 6 van 08/12/1995) Ook het onderhandse contract tussen de Regie der Luchtwegen en het +Amerikaanse studiebureau MITRE voor de verdere ontwikkeling van het nationaal verkeersleidingscentrum, het project CANAC (Computer Assisted National Air traffic control Center) werd verlengd. ( persbericht 7 van 08/12/1995) De Ministerraad machtigde tevens de Minister van Wetenschapsbeleid +tot het sluiten van een onderhandse overeenkomst met de tijdelijke vereniging Bellthom voor een haalbaarheids- en conceptuele studie van de radio-integratie VHF (Rinte-VHF). ( persbericht 8 van 08/12/1995) De Ministerraad ging ook akkoord met drie aankoopcontracten voor het Ministerie van Landsverdediging. ( persbericht 9 van 08/12/1995) Tevens besprak de Ministerraad het verzoek tot nietiging verklaring +van de ordonnantie van 13 april 1995 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de onroerende voorheffing. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarin de nomenclatuur wordt aangewijzigd die wordt toegepast bij tandheelkundige verstrekkingen. ( persbericht 10 van 08/12/1995) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor de sanitaire bijdragen van de rundveesector aan het Fonds voor de gezondheid en de produktie van dieren met 10% verminderd worden. ( persbericht 11 van 08/12/1995) Verder werden twee kredieten vrijgemaakt voor steun aan de campagne +tegen anti-persoonsmijnen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRK) enerzijds en aan de Organisatie voor Afrikaanse Eénheid (OAE) anderzijds. ( persbericht 12 van 08/12/1995) In het kader van Europese Top te Madrid die doorgaat op 15 en 16 +december a.s., besprak de Ministerraad de voorbereiding van deze Top.