08 feb 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 februari 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 februari 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst gewezen op de 23 maatregelen, voorgesteld in een voorontwerp van wet, om de verkeersveiligheid te verhogen. De Eerste Minister heeft eraan herinnerd dat dit voorontwerp van wet samengaat met het verkeersplan dat op 26 oktober 2001 werd goedgekeurd. In bijlage vindt u de nieuwe indeling in categoriën van de verkeersovertredingen (persbericht 19 van 08/02/2002). De Ministerraad heeft ook het verslag goedgekeurd van het Stuurcomité van de Staten-generaal voor verkeersveiligheid. De Staten-generaal zullen plaatshebben in openbare zitting op 25 februari 2002. Bevoegde ministers werden belast voor te bereiden: de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten; de nodige wijzigingen van de reglementering voor de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking. De Eerste Minister heeft vervolgens de evolutie geschetst van het Coperfinplan in werking gesteld sinds september 2001, evenals de studie op de kwaliteit van het departement van Financiën aangehaald. Hij heeft ook aangekondigd dat van 15 april tot 30 juni 2002 een 40-tal bijeenkomsten georganiseerd zullen worden doorheen het gehele land om de belastinghervorming, de fiscale hervorming, de modernisering van het department en de nieuwe bedrijfscultuur in het Ministerie van Financiën toe te lichten. Tegelijk zal het publiek kennis kunnen maken met de nieuwe informatica. De Ministerraad heeft daarnaast volgende beslissingen genomen: een aanpassing aan de circulaire met betrekking tot de werking van de Ministerraad. (persbericht 1 van 08/02/2002) een aantal maatregelen tot uitvoering van de zogenaamde "Lambermont"-wetten die een aantal bevoegdheden overdragen naar de Gemeenschappen en Gewesten en die de herfinanciering van de Gemeenschappen mogelijk maken en hun fiscale bevoegdheden uitbreiden. (persbericht 2 van 08/02/2002) een nota betreffende een bijzondere werkgroep, teneinde de "Lambermont"-wetten uit te voeren voor wat betreft "Ontwikkelingssamenwerking". (persbericht 3 van 08/02/2002) een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de vzw "Nationaal Werk De Vrienden der Blinden" gemachtigd wordt toegang te hebben tot sommige informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. (persbericht 4 van 08/02/2002) een voorontwerp van wet met de essentiële aspecten van de rechtspositie van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten. (persbericht 5 van 08/02/2002) een voorontwerp van wet rond de civiele bescherming en meer bepaald de rampenplanning. (persbericht 6 van 08/02/2002) voorontwerp van wet op de civiele bescherming, in het bijzonder op de omschrijving van de hulpverleningsopdrachten. (persbericht 7 van 08/02/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat, voor het jaar 2002, de politiezones de federale toelage toekent ter compensatie van de sociale bijdragen van sommige personeelsleden van de lokale politiekorpsen. (persbericht 8 van 08/02/2002) een ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen inzake het statuut van het Rijkspersoneel. (persbericht 9 van 08/02/2002) vrijstelling van dienst aan de personeelsleden van Ambtenarenzaken, die de, door de CCOD georganiseerde, algemene informatievergaderingen willen bijwonen. (persbericht 10 van 08/02/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende het personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat. (persbericht 11 van 08/02/2002) een voorontwerp van wet betreffende het in overeenstemming brengen van de geldende bepalingen met de wet tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen. (persbericht 12 van 08/02/2002) een ontwerp van koninklijk besluit ertoe strekkende, in het kader van het ontwerp van wet betreffende de wapens dat thans bij het Parlement is ingediend, de werking van het Centraal Wapenregister en de codering van een aantal categorieën van wapens te verbeteren. (persbericht 13 van 08/02/2002) een ontwerp van koninklijk besluit voor het eervol ontslag van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Belgocontrol. (persbericht 14 van 08/02/2002) de vereenvoudigde procedure voor het bekomen van een vestigingstoelating voorgesteld door de werkgroep belast met de wijziging van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen. (persbericht 15 van 08/02/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van vennootschappen. (persbericht 16 van 08/02/2002) de omzetting van de "Interne markt"-richtlijnen voor België, in het vooruitzicht van de Europese Raad van Barcelona (15-16 maart 2002). (persbericht 17 van 08/02/2002) de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (ADF). (persbericht 18 van 08/02/2002)