08 jan 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 januari 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 januari 1999 op Hertoginnedal van 10.30 uur tot 12.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - een voorontwerp van wet goed m. b.t. de organisatie van de elektriciteitsmarkt. (persbericht 1 van 08/01/1999) De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed houdende diverse fiscale bepalingen. De Ministerraad keurde de nota goed m.b.t. de «geïntegreerde crisisaanpak». De nota gaat meer bepaald over de situatie van de Commissie voor de Nationale Verdedigingsvraagstukken (CNVV). (persbericht 2 van 08/01/1999) De Ministerraad ging tevens akkoord met het algemeen concept en met +de krachtlijnen van het administratief, geldelijk en sociaal statuut van de toekomstige militaire reserve. (persbericht 3 van 08/01/1999) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om de Heer Luc Christiaens +voor te stellen als Nederlandstalig bijzitter van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. (persbericht 4 van 08/01/1999) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de aanwijzing van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren. Het ontwerp bevat ook bepalingen over de beroepsbekwaamheid van deze adviseurs. (persbericht 5 van 08/01/1999) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de contractuelen van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK), voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Het gaat met name om de personeelsleden die in dienst werden genomen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 6 van 08/01/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Financiën om contracten +voor technische bijstand af te sluiten voor de aanpassingen van de informatica aan de overgang naar het jaar 2000 en aan de invoering van de euro. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het statuut en de controle van de maatschappijen voor onderlinge borgstelling. (persbericht 7 van 08/01/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een amendement goed op het +voorontwerp van wet houdende budgettaire en diverse bepalingen. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen. (persbericht 8 van 08/01/1999) De Ministerraad keurde ook een voorstel goed m.b.t. het aandeel van +België in de achtste wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (ADF). (persbericht 9 van