08 jun 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 juni 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 juni 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad een politieke akkoord bereikt heeft m.b.t. de problematiek van de legeraankopen. Op de vergadering van de Ministerraad van donderdag 14 juni 2001 zal hierover een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd worden. Bij de beslissingen voor legeraankopen wordt in de eerste plaats met de technische kwaliteit en de prijs van de kandidaturen. Enkel wanneer er gelijkwaardige kandidaturen zijn kan in tweede instantie gekeken worden naar de economische returns. Bovendien werd beslist om de controle van het Parlement bij deze legeraankopen te versterken. Daarnaast besliste de Ministerraad om een aantal maatregelen te nemen om een ontsporing van de budgetten in de ziekteverzekering te voorkomen. Het gaat om een besparing van 2,4 miljard frank door terugvorderingen in de sector van de klinische biologie en de medische beeldvorming. Bovendien zullen deze maatregelen een ontradend effect hebben op het aantal geleverde prestaties in deze sectoren. De Ministerraad ging akkoord met het programma "Atlas" voor de valorisatie van de resultaten van de "sociaal-economische enquête 2001". (persbericht 1 van 08/06/2001) Ook nam de Ministerraad akte van een lijst van richtlijnen waarvoor de achterstand in de omzetting te wijten is aan niet tijdig verstrekte adviezen van de Gewestregeringen en niet tijdig verstrekte adviezen van de Raad van State. (persbericht 2 van 08/06/2001) De Ministerraad keurde tevens het voorontwerp van wet goed rond de oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO n.v. (persbericht 3 van 08/06/2001) Ook keurde de Ministerraad het verdrag goed tussen het Koninkrijk België en de Republiek Hongarije met betrekking tot de politiesamenwerking en samenwerking in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. (persbericht 4 van 08/06/2001) Verder keurde de Ministerraad een verdrag goed tussen het Koninkrijk België en de Republiek Roemenië inzake politiesamenwerking. (persbericht 5 van 08/06/2001) De Ministerraad keurde de nieuwe barema's goed voor het verlenen van eervolle onderscheidingen aan de voorzitters, de leden en de personeelsleden van de OCMW's alsook de lijst met de referentiegraden van de personeelsleden van de OCMW's. (persbericht 6 van 08/06/2001) Daarnaast gaf de Ministerraad de Minister van Landsverdediging de toelating een overheidsopdracht te gunnen voor de aankoop, de levering, de integratie en het onderhoud van een Internet/Intranet ten voordele van de Krijgsmacht volgens een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. (persbericht 7 van 08/06/2001) De Ministerraad nam ook kennis van het tweede trimestrieel verslag 2001 rond de toepassing door de federale adviesorganen van de wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de organen met adviserende bevoegdheid. (persbericht 8 van 08/06/2001) De Eerste Minister benadrukte dat de Ministerraad tevens verder werkt aan de voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. De Ministerraad nam onder meer akte van een mededeling over de versnelde uitvoering van de infrastructuurwerken in het vooruitzicht van het Belgisch voorzitterschap. (persbericht 9 van 08/06/2001) De Ministerraad nam ook akte van de stand van zaken, op 31 maart 2001, van de werkzaamheden van het programma Admi-euro. (persbericht 10 van 08/06/2001) Verder keurde de Ministerraad het protocolakkoord goed tussen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (MVI) en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) met betrekking tot de realisatie van een spoorverbinding tussen Watermaal en Josaphat via de stations Brussel-Luxemburg en Brussel-Schuman. (persbericht 11 van 08/06/2001) Ook nam de Ministerraad akte van een mededeling over de verkeersveiligheid. Een werkgroep "Begroting, Economie, Ambtenarenzaken, Binnenlandse Zaken, Justitie, Telecommunicatie en Mobiliteit en Vervoer" werd opgericht. (persbericht 12 van 08/06/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de rechtspositie van het personeel van de politiediensten alsook diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en m.b.t. diverse andere overgangsbepalingen. (persbericht 13 van 08/06/2001) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor een nieuwe regeling m.b.t. de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de personeelsleden in dienst van de overheid voor fouten die zij begaan in de uitoefening van hun ambt. (persbericht 14 van 08/06/2001) Daarnaast besliste de Ministerraad dat het voorontwerp van wet betreffende de rechten van de patiënt voor advies mag overgemaakt worden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en aan de Raad van State. Daarna mag het ontwerp overgemaakt worden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Eerste Minister herinnerde eraan dat een gelijkaardige wetgeving reeds bestaat in een aantal andere landen van de Europese Unie. (persbericht 15 van 08/06/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed rond de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het vlak van de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten. (persbericht 16 van 08/06/2001) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het invaliditeitpensioenstelsel van mijnwerkers. (persbericht 17 van 08/06/2001)