08 mrt 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 maart 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8,maart 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Ministre heeft de goedkeuring aangekondigd van het voorontwerp van wet tot hervorming van de architectuur van het toezicht op de financiële sector. Op deze Internationale Vrouwendag heeft de Eerste Minister ook twee beslissingen aangekondigd tot bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. (persbericht 1 van 08/03/2002 en persbericht 2 van 08/03/2002). De Eerste Minister heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarin de bedragen worden vastgelegd van de vervangingsuitkeringen in het kader van het systeem van tijdskrediet, van loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. (persbericht 3 van 08/03/2002) De Eerste Minister heeft de nadruk gelegd op drie beslissingen die genomen werden om de werking van de Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) te verbeteren. (persbericht 4 van 08/03/2002) De Ministerraad heeft daarnaast het volgende goedgekeurd: een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen ten opzichte van sommige federale wetenschappelijke instellingen. (persbericht 5 van 08/03/2002) de noodzaak een aantal richtlijnen in het Belgisch recht om te zetten vóór de top van Barcelona. (persbericht 6 van 08/03/2002) de vrijmaking van een krediet van 30.000 euro op de begroting 2002 van Buitenlandse Zaken voor het initiatief "Strijd tegen straffeloosheid". Dit bedrag moet dienen voor optredens en initiatieven van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtsstaat. (persbericht 7 van 08/03/2002) de mogelijkheid voor autonome overheidsbedrijven om hun contractueel personeel op korte termijn volledig te onderwerpen aan de sociale zekerheid in het stelsel van de werknemers. (persbericht 8 van 08/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat voorziet in een inhouding op de verzekeringstegemoetkoming van apothekers. (persbericht 9 van 08/03/2002) de ontwerpen van koninklijk besluit waarbij de loongrens voor de berekening van het werknemerspensioen en van het inkomensplafond voor de berekening van het pensioen voor zelfstandigen voor de jaren na 2000, worden verhoogd. (persbericht 10 van 08/03/2002) een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. (persbericht 11 van 08/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit houdende, bij de Nationale Kas voor Rampenschade, een overdracht van middelen van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen naar het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen. (persbericht 12 van 08/03/2002) twee voorontwerpen van wet aangaande de invoering van de euro in de wetgeving. (persbericht 13 van 08/03/2002) een voorontwerp van wet betreffende de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers. (persbericht 14 van 08/03/2002) de prefinanciering, door het Begrotingsfonds, van het epidemiologische BSE-bewakingsprogramma. (persbericht 15 van 08/03/2002) een oplossing voor de financiering van de renovatiewerken van het Berlaymont-gebouw. (persbericht 16 van 08/03/2002) het huren van een gebouw ten behoeve van het Parket van de Procureur des Konings te Turnhout. (persbericht 17 van 08/03/2002) een voorontwerp van wet tot wijziging van artikelen 21 en 24 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de verjaringstermijn. (persbericht 18 van 08/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit rond de definitieve benoeming van drie bijzitters voor de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen. (persbericht 19 van 08/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit houdende de verlenging van de overgangsregeling voorzien in de wet op de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle. (persbericht 20 van 08/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de "Association Liégeoise du Gaz" (ALG) gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. (persbericht 21 van 08/03/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit waarbij aan de Vrije Universiteit Brussel de toestemming wordt verleend om mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen te ontvangen. (persbericht 22 van 08/03/2002)