08 mei 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 mei 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 mei 1998 in de Wetstraat 16, +van 09.00 uur tot 11.00 uur, onder het voor-zit-ter-schap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. Er zal geen persconferentie zijn naar aanleiding van de Ministerraad. Wel zal de Eerste Minister om 14.30 uur een persconferentie geven over de euro. Deze heeft plaats in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de oprichting van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV). ( persbericht 1 van 08/05/1998) Tevens keurde de Ministerraad een samenwerkingsakkoord goed tussen de+ Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Het samenwerkings-akkoord regelt de manier waarop het perso-neel van de Federale Staat dat belast is met het innen van het kijk- en luistergeld ter beschikking gesteld wordt van de Gemeen-schappen. ( persbericht 2 van 08/05/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van+ de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van een Europese Richtlijn over de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten i.v.m. liften. ( persbericht 3 van 08/05/1998) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Ambtenarenzaken over de toewijzing van het gebouw gelegen in de Miniemenstraat 21 om er het Museum voor Judaïsme te vestigen. De Ministerraad gaf de Regie der Gebou-wen de toestemming om een deel van het "Jacqmot-te-complex" te huren. In deze vroegere koffiebranderij zal een "Inter-nationaal Huis" gevestigd wor-den, dat dienst zal doen als tref-centrum voor multi-culturele activiteiten. ( persbericht 4 van 08/05/1998)Verder gaf de Ministerraad de toestemming aan de Regie der Gebouwen om een overeenkomst af te sluiten voor de huur van een deel van het "Thea-terbuil-ding"-gebouw aan de Italiëlei 122-124 in Antwer-pen. ( persbericht 5 van 08/05/1998) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 over de her-verdeling van de arbeid in de openbare sector. ( persbericht 6 van 08/05/1998) De Ministerraad heeft - in een tweede lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goedgekeurd over de tussenkomst van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskos-ten van hun personeel. ( persbericht 7 van 08/05/1998) De Ministerraad keurde ook de financiering goed van een aantal +activiteiten door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de vijftigste verjaardag van de Universele Verkla-ring van de Rechten van de Mens (UVRM). ( persbericht 8 van 08/05/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om onderhandelingen te starten+ voor de afsluiting van twee meerjarige open overeenkomsten voor het leger. ( persbericht 9 van 08/05/1998) De Ministerraad ging eveneens akkoord om via een +onderhan-delingsproce-dure een opdracht te gunnen aan een scheepsbe-vrachter voor het zee-transport van militair materieel in het kader van de opera-tie Joint Forge (JFOR) in Kroatië. ( persbericht 10 van 08/05/1998) De Ministerraad nam kennis van een protocol van de vakbonden over het voorontwerp van wet voor de wijziging van de nieuwe gemeentewet, de provinciewet en het veldwetboek. Op 28 april 1998 nam de Ministerraad kennis van de opmerkingen van de Gewesten en de vakbonden. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de bekrachtiging van twee Koninklijke Besluiten over de be-drijfs-voorheffing. Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de registratie van de Minimale Psychiatrische Gege-vens (MPG) van psychiatrische patiënten. ( persbericht 11 van 08/05/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de bijkomende geldmiddelen die aan het Rode Kruis worden toegekend. ( persbericht 12 van 08/05/1998) De Ministerraad heeft het document met als titel "Krachtlijnen van de+ sociale sector voor de overgang naar de eenheidsmunt" goedgekeurd. ( persbericht 13 van 08/05/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord om een externe audit te laten +uitvoeren bij alle inspectiediensten die aan voedselketenbewa-king doen. Deze opdracht zal toegewezen worden aan de firma Coopers & Lybrand. ( persbericht 14 van 08/05/1998)Verder keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed met de nodige bepalingen voor de inwerking-treding van de programmawet voor de bevordering van het zelf-standig onderne-merschap. ( persbericht 15 van 08/05/1998) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van +Buitenlandse Zaken over de stand van zaken m.b.t. een mogelijke bijdrage voor de financiering van de sarcofaag te Tsjernobyl. ( persbericht 16 van 08/05/1998) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waarbij eigen reserves die nog toebehoren aan sommige takken van de sociale zekerheid overgedragen worden naar het globaal beheer van de sociale zeker-heid zelf. ( persbericht 17 van 08/05/1998)