08 nov 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 november 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 november 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van twee kaderwetten van 26 juli 1996. Daarnaast zijn er nog een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit die door werkgroepen worden voorbereid. De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken van de werkzaamheden van deze werkgroepen. (persbericht 1 van 08/11/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad de realisatie goed van het Nationaal informaticanetwerk voor de hulpdiensten, het zogenaamde Natinul-project. Met dit nieuwe systeem worden de "100"-oproepen onmiddellijk geïdentificeerd (persbericht 2 van 08/11/1996). De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ tot wijziging van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 dat de rechtspleging regelt voor de afdeling administratie van de Raad van State. Het ontwerp wijzigt tevens het Koninklijk Besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. (persbericht 3 van 08/11/1996) De Ministerraad besprak tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit +voor de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden. Dit ontwerp kadert in de modernisering van de sociale zekerheid. (persbericht 4 van 08/11/1996) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed inzake de financiering van de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen (persbericht 5 van 08/11/1996) De Ministerraad keurde in een tweede lezing en na het advies van de +Raad van State het voorontwerp van wet over de coördi\-na\-tie van het fede\-rale beleid inzake duurzame ontwikke\-ling definitief goed. (persbericht 6 van 08/11/1996) De Ministerraad gaf daarnaast aan de Minister van Landsverdediging de toelating om drie onderhandse overeenkomsten af te sluiten voor de aankoop en modernisering van materieel voor het leger. (persbericht 7 van 08/11/1996) De Ministerraad keurde tevens een aantal ontwerpen van amendement +goed op het ontwerp van wet met diverse maat\-regelen inzake ambtena\-renzaken. Deze maatregelen geven meer rechtsze\-kerheid aan bepaalde contractuelen. (persbericht 8 van 08/11/1996) De Ministerraad nam kennis van de mededeling van de Minister van Landsverdediging over enerzijds de uitbesteding van de schoonmaak van de militaire gebouwen en over anderzijds de Belgische deelname aan de modernisering van de "Nato airborne early warning and control system". Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben, het verkeer daarvan en de controles daarop. De Ministerraad besprak de stand van zaken van de ontwerpen en voorontwerpen van wet. De Ministerraad keurde eveneens 4 voorontwerpen van wet goed i.v.m. evenveel internationale verdragen. (persbericht 9 van 08/11/1996) De Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking hebben verslag uitgebracht over de toestand in Oost-Zaïre. De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking heeft verslag uitgebracht over de Bijzondere vergadering van de Minister van de Europese Unie, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, van 7 november 1996. (persbericht 10 van 08/11/1996) De Ministerraad besliste eveneens om 25 miljoen frank vrij te maken +voor steun aan het verkiezingsproces in Zaïre via het "Trust Fund" van de VN. (persbericht 11 van 08/11/1996) De Ministerraad ging ook akkoord met de financiering van diverse +projecten en initiatieven van preventieve diplomatie en noodhulp aan slachtoffers van ernstige conflictsituaties in ex\--Joegoslavië en Centraal-Afrika. (persbericht 12 van 08/11/1996) De Ministerraad heeft tevens de resultaten goedgekeurd van de Belgisch-Nederlandse onderhan\-delingen over de zijwaartse afbakening van de Territoriale Zee en de zijwaartse afbakening van het Continentaal Plateau. (persbericht 13 van 08/11/1996) De Ministerraad heeft eveneens de stabilisatie van de +USD-interestvoet toegestaan voor een uitvoerkrediet dat bestemd is voor de financiering van de deelname van de SNC-Lavalin Europe aan de uitbreiding van het gascom\-plex van RHOURDE NOUSS in Algerije. (persbericht 14 van 08/11/1996) De Ministerraad heeft tot slot het voorstel van de +Interdepartementele Werkgroep over de leningen van Staat tot Staat i.v.m. het tweede deel van het programma voor 1996 van de staatsleningen besproken. (persbericht 15 van