08 okt 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 8 oktober 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 oktober 1999 in de Wetstraat 16 van 10.00 uur tot 15.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen die werden genomen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over deze beslissingen alsook de andere punten die door de Ministerraad werden behandeld. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Ministerraad besprak een nieuw voorontwerp van wet over de overheidsbedrijven. Zodra dit voorontwerp van wet, dat de wet van 21 maart 1991 wijzigt, goedgekeurd zal zijn, zal het worden overgemaakt aan de Raad van State en het Parlement. De Ministerraad heeft eveneens de grote lijnen onderzocht van het voorontwerp van wet over het snelrecht. Om tot een versnelde procedure te komen moeten nog een aantal details worden uitgewerkt. Het voorontwerp van wet staat volgende week op de agenda van de Ministerraad. Op die manier wordt een punt uit de regeringsverklaring gerealiseerd. De Ministerraad behandelde tevens een aantal punten m.b.t. het buitenlandse beleid. Er werd vergaderd over het Belgische standpunt met het oog op de speciale Europese Raad die plaatsvindt op 16 en 17 oktober 1999 in Tampere (Finland). De Europese Raad moet meer bepaald de volgende Intergouvernementele Conferentie (IGC) voorbereiden. De Ministerraad zal hierover opnieuw vergaderen op 22 oktober om met de andere Beneluxlanden tot een gezamenlijk memorandum te komen. Op 22 oktober zal de Ministerraad beschikken over een "rapport van wijzen", mee opgesteld door de heer Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad bepaalde verder de grote lijnen van de Belgische standpunten voor de derde ministeriële vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Deze vergadering vindt plaats van 29 november 1999 tot 3 december 1999 in Seattle (USA). De Ministerraad nam kennis van het driemaandelijks verslag van de Minister van Buitenlandse Zaken over de omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht en de lopende inbreukprocedures. Op dit ogenblik heeft België voor 168 dossiers een achterstand. Hiervan moeten nog 54 richtlijnen omgezet worden in Belgisch recht. De Eerste Minister heeft aangekondigd dat wekelijks een rapport zal worden overgemaakt aan het Parlement over de wegwerking van de Belgische achterstand. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed ter instemming met een Verdrag tussen België en Nederland. Het Verdrag gaat over het grensoverschrijdend politieoptreden voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000. De Eerste Minister schrijft de vertraging van de goedkeuring van dit verdrag (dat op 26 april 1999 werd ondertekend) toe aan de verkiezingen, de regeringsvorming,... Hij benadrukte echter dat de goedkeuring van dit verdrag belangrijk is voor Euro 2000. De Ministerraad besprak eveneens de stand van zaken m.b.t. alle richtlijnen en omzendbrieven die moeten worden uitgevaardigd in het kader van de politiehervorming. Er wordt voorzien dat deze hervorming afgewerkt zal zijn op 31 maart 2001. De Eerste Minister heeft aangekondigd dat hij de oppositiepartijen die hebben deelgenomen aan de "octopusakkoorden" zal ontmoeten. De Regering zal tijdens die ontmoeting het schema voorstellen dat gevolgd zal worden bij de uitvoering van de politiehervorming. De Ministerraad heeft verder de laatste hand gelegd aan een aantal bepalingen m.b.t. het asielbeleid. Meer bepaald werd de oprichting van de Commissie voor regularisatie voorbereid. Hiertoe zal donderdag 14 oktober een ontwerp van Koninklijk Besluit op de Ministerraad worden goedgekeurd. Vrijdag zal dit Koninklijk Besluit in het Staatsblad verschijnen. De Commissie zal haar werkzaamheden kunnen aanvatten op 1 november. Om dit mogelijk te maken werden een aantal bepalingen goedgekeurd, o.m. m.b.t. de gebouwen van de Commissie. De Eerste Minister heeft verduidelijkt dat een artikel van dit Koninklijk Besluit bepaalt dat iemand die een regularisatiedossier heeft ingediend, tijdens de duur van het onderzoek niet kan worden uitgewezen. De Eerste Minister heeft verder ook aangekondigd dat vanaf maandag nieuwe begeleide uitwijzigingen zullen plaatsvinden met lijnvluchten. Ten slotte heeft de Eerste Minister bevestigd dat de Ministerraad dinsdagochtend de "federale beleidsverklaring" zal goedkeuren. Deze verklaring behandelt de begroting en zal door de Eerste Minister om 14.00 uur in de Kamer en vervolgens in de Senaat worden voorgelezen. Na afloop, om 16.00 uur, zal een persbriefing plaatsvinden. Daarnaast keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed m.b.t. de deeltijdse arbeid en de afvloeiingsmaatregelen bij landsverdediging. (persbericht 1 van 08/10/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de erkenning van de vzw "Centre de gestion informatique des administrations locales" (GIAL) voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen. (persbericht 2 van 08/10/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de toekenning van een toelage aan de personeelsleden die belast zijn met de ontwikkeling van projecten in sommige overheidsdiensten. (persbericht 3 van 08/10/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t.+ het moratorium op de apotheken. (persbericht 4 van 08/10/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over het winstverdelingsplan 1998 van de Nationale Loterij. (persbericht 5 van 08/10/1999) De Ministerraad ging er verder mee akkoord dat een Belgisch schip zal deelnemen aan de opruiming van mijnen in de Baltische Zee. (persbericht 6