09 apr 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 april 1998

De Ministerraad vergaderde op donderdag 9 april 1998 op Hertoginnedal+ van 10. 00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad besliste dat een vertegenwoordiging van de Regering aanwezig zal zijn op de huldeplechtigheid ter gelegenheid van de herdenking van de genocide die door de nazi's gepleegd werd. Deze plechtigheid zal elk jaar plaatsvinden op 8 mei, aan het Monument voor de Joodse Martelaren in Anderlecht. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarbij aan de heer Michel Parisse toestemming wordt verleend om zijn ambt van referendaris bij het Arbitragehof te cumuleren met een andere functie. Hij wordt meer bepaald een effectief lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. ( persbericht 1 van 09/04/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat de +wet wijzigt die de uitbating van huwelijksbureaus regelt en controleert. ( persbericht 2 van 09/04/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed i.v.m. het gelijktijdig houden van verschillende verkiezingen in 1999. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de veiligheid bij voetbalwedstrijden. Hierdoor moet het systeem om wangedrag te bestraffen een wettelijke basis krijgen. De Ministerraad keurde ook - in een tweede lezing - het voorontwerp van wet en het ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de Rijkswacht. ( persbericht 3 van 09/04/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de rechtsbescherming van databanken. Dit voorontwerp breidt tevens het toepassingsgebied uit van de uitzonderingen op de rechtsbescherming van databanken ten voordele van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. ( persbericht 4 van 09/04/1998) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van mini-sterieel +besluit goed voor de bepaling van de vergoeding voor de plaatsvervangende raadsheren bij de hoven van beroep. ( persbericht 5 van 09/04/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ om het aantal gerechtelijke stagiairs dat zal toegelaten worden tot de stage te verhogen tot 75. Deze stagiairs worden aangeworven op 1 oktober 1998. ( persbericht 6 van 09/04/1998) De Ministerraad keurde - in tweede lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed over de organisatie van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. ( persbericht 7 van 09/04/1998) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de uitgavenbegroting voor 1998 aanpast. Het voorontwerp machtigt de Minister van Buitenlandse zaken om een dading af te sluiten met de Tijdelijke Vereniging (ATEA-BELL-CIG-INTERSYS). ( persbericht 8 van 09/04/1998) De Ministerraad ging akkoord om via een algemene offerte-aanvraag een aankoopprocedure te starten voor de aanschaf van drie "Unmanned Aerial Vehicles" (van op afstand bestuurbare onbemande vliegtuigen) met bijbehorend materiaal en bijbehorende diensten. Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Be-sluit goed over de aanwervings van veiligheidsbeambten voor de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. ( persbericht 9 van 09/04/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemachtigd wordt om contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. ( persbericht 10 van 09/04/1998) De Ministerraad ging akkoord om een openbare aanbesteding uit te +schrijven voor de levering gedurende één jaar van benzine en diesel aan de openbare diensten en de rijkswacht. De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de aanvullende vergoedingen bij het ontslag van oudere werknemers. Verder keurde e Ministerraad - na aanpassing aan het advies van de Raad van State - twee ontwerpen van Koninklijk Besluit over de non-profitsector definitief goed. ( persbericht 11 van 09/04/1998)De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van het Koninklijk Besluit over de Commissie voor de Evaluatie van de Activa van het Rijk. ( persbericht 12 van 09/04/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - +een voorontwerp van wet goed dat de fiscaliteit van de roerende inkomsten en van de ondernemingen wijzigt. ( persbericht 13 van 09/04/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van Koninklijk Besluit goed +voor de vaststelling van graden van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH). Het gaat meer bepaald om personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen. ( persbericht 14 van 09/04/1998) De Ministerraad nam tevens kennis van een verslag van de Minister van Buitenlandse Zaken over de omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht. ( persbericht 15 van 09/04/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de benoeming van Mevrouw Raymonde Dury tot Gouverneur van Brussel. Ze vervangt de heer André Degroeve die op 1 mei op rust wordt gesteld. ( persbericht 16 van 09/04/1998)