09 dec 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 december 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 9 december 1999 in de Wetstraat 16 vanaf 09.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister vatte het standpunt samen dat hij, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Financiën zullen verdedigen op de Europese Raad van 10 en 11 december in Helsinki. Hij wijdde uit over het fiscale dossier, de Europese defensie en de Intergouvernementele Conferentie (IGC). Wat dit laatste punt betreft wenst België een algemeen akkoord te bereiken over alle punten die zijn voorgesteld in het Benelux-memorandum met het oog op de Europese Raad te Nice in december 2000. (persbericht 1 van 09/12/1999) De Ministerraad keurde verder de Belgische bijdrage goed aan het +Fonds van de Verenigde Naties voor Kosovo (persbericht 2 van 09/12/1999) Om te beantwoorden aan een aanbeveling van de Rwanda-commissie keurde+ de Ministerraad de Belgische deelname goed aan een vredeshandhavingsoefening van het Franse leger in Gabon. De Eerste Minister benadrukte dat deze opdracht de Afrikaanse troepen moet helpen bij het uitvoeren van vredesopdrachten op het Afrikaanse continent. (persbericht 3 van 09/12/1999) Verder keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed over de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (ADB). (persbericht 4 van 09/12/1999) De Eerste Minister besprak ook de wijziging van de berekeningswijze +van het bevolkingsaantal voor de provincie- en de gemeenteraadsverkiezingen. Men zal zich niet langer baseren op de 10-jaarlijkse volkstellingen. Men zal gebruik maken van het Rijksregister. (persbericht 5 van 09/12/1999) Tevens schafte de Ministerraad een dienst af: de Dienst voor Regeling+ van de Binnenvaart (DRB). (persbericht 6 van 09/12/1999) Op voorstel van de Minister van Justitie legde de Ministerraad het +aantal gerechtelijke stagiairs op 75 vast dat voor het gerechtelijk jaar 2000/2001 tot de stage wordt toegelaten. Deze stagiairs worden aangeworven op 1 oktober 2000. (persbericht 7 van 09/12/1999) De Ministerraad keurde de wijziging goed van de financiering van het +onderwijs van de Gemeenschappen en Gewesten die voortvloeit uit het zogenaamde Sint-Elooisakkoord. De Inspectie van Financiën bracht een positief advies uit. De teksten worden voorgelegd aan het advies van de Raad van State. (persbericht 8 van 09/12/1999) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van +Binnenlandse Zaken over de ordehandhaving tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams 2000 in België en Nederland. De Minister van Binnenlandse Zaken zal met zijn Nederlandse collega een mededeling doen over de controles aan de landsgrenzen met onze vier buurlanden. Dit zal gebeuren op de Europese Top van maart te Lissabon in maart 2000. (persbericht 9 van 09/12/1999) De Ministerraad nam ook kennis van het verslag van het Adviesbureau +ABC over de stand van zaken van het Admi-2000 programma. Het gaat om de stand van zaken op 31 oktober 1999. (persbericht 10 van 09/12/1999) In uitvoering van het "Octopusakkoord" machtigde de Ministerraad de +Regie der Gebouwen om als opdrachtgever op te treden bij de bouw van een nieuw commissariaat voor de gezamenlijke huisvesting van politie en rijkswacht van Bertrix (provincie Luxemburg). (persbericht 11 van 09/12/1999) De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad het dossier over de+ bouw van de nieuwe gebouwen van de NAVO deblokkeerde. (persbericht 12 van 09/12/1999) Verder keurde de Ministerraad een aantal ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed voor de benoeming van de voorzitter en de leden van het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. (persbericht 13 van 09/12/1999) De Ministerraad keurde in het kader van de dioxinecrisis drie +ontwerpen van Koninklijk Besluit goed. Deze ontwerpen verlenen een wettelijke basis aan de vergoedingsregeling voor de bedrijven. Ze hernemen zonder wijziging eerder genomen Ministeriële Besluiten, geldig in binnen- en buitenland. De uitbetaling van de eerste dossiers zal nog in de loop van de maand december gebeuren via vastleggingen op de lopende begroting. (Zie ook persbericht 5 van 01/10/1999 en persbericht 6 van +22/10/1999) De Ministerraad nam kennis van een overzicht van de vergoedingsdossiers en van de vernietiging van producten i.v.m. de dioxinecrisis. (persbericht 14 van 09/12/1999) Ook ging de Ministerraad akkoord met een aantal bijkomende +maatregelen m.b.t. de afhandeling van de dioxinecrisis. (persbericht 15 van 09/12/1999) Tot slot besprak de Eerste Minister de goedkeuring van een +voorontwerp van wet dat de wet wijzigt over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. (persbericht 16 van 09/12/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de intercommunale vennootschap "Integan" toegang verleent tot het Rijksregister voor de natuurlijke personen. (persbericht 17 van 09/12/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om de BTW +te betalen in uitvoering van het contract over de aankoop van 54 gepantserde wielvoertuigen. De Inspectie van Financiën bracht hierover een gunstig advies uit. (persbericht 18 van 09/12/1999) Verder machtigde de Ministerraad de Minister van Landsverdediging om +een meerjaarlijks open onderhoudscontract af te sluiten voor het onderhoud van de Sea-King-helikopters. Deze overeenkomst wordt via een onderhandelingsprocedure afgesloten met de constructeur van het toestel, GKN Westland, ter vervanging van de bestaande overeenkomst. (persbericht 19 van 09/12/1999) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om het advies van de Raad van +State te vragen voor een ontwerp van Koninklijk Besluit over de vergoeding van borstprothesen. (persbericht 20 van 09/12/1999) De Ministerraad ging eveneens akkoord om het advies van de Raad van +State te vragen voor het ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. de verkiezingen in de sector Kinesitherapie van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). (persbericht 21 van 09/12/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ nieuwe bepalingen van een Europese richtlijn over de BTW op telecommunicatiediensten omzet in het Wetboek van de BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde). (persbericht 22 van