09 jan 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 januari 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 januari 1998 op Hertoginnedal van 11.00 uur tot 13.10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, dat het Wetboek van Strafvordering en de uitleveringswet wijzigt. ( persbericht 1 van 09/01/1998) Tevens keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek over de arbitrage wijzigt. ( persbericht 2 van 09/01/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om een openbare aanbesteding uit te +schrijven voor de levering van gasolie aan het Ministerie van Landsverdediging. ( persbericht 3 van 09/01/1998) Verder ging de Ministerraad akkoord om twee gebouwen te huren voor +het Ministerie van Justitie. ( persbericht 4 van 09/01/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de mobiliteit van ambtenaren. Dit ontwerp bevat amendementen op het ontwerp van Koninklijk Besluit die op 13 juni 1997 door de Ministerraad werd goedgekeurd. ( persbericht 5 van 09/01/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding aantrekkelijker moet maken voor ambtenaren. ( persbericht 6 van 09/01/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. ( persbericht 7 van 09/01/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de werving van statutair personeel bij de Dienst voor de regeling der binnenvaart. ( persbericht 8 van 09/01/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk. Het gaat hier meer bepaald om schadevergoedingen voor personeelsleden van openbare instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. ( persbericht 9 van 09/01/1998) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed over de schadevergoedingen voor ongevallen in de overheidssector. ( persbericht 10 van 09/01/1998) De Ministerraad heeft tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de tussenkomst van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van hun personeel. ( persbericht 11 van 09/01/1998) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed over het +gebruik van talen in bestuurszaken. Dit voorontwerp wijzigt art. 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken. ( persbericht 12 van 09/01/1998) De Ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet goed met het oog op+ het gelijktijdig organiseren van de verkiezingen voor het Europese parlement, het federale parlement en de gewestelijke parlementen op 13 juni 1999. De voorontwerpen bevatten aanpassingen aan de regelgeving. ( persbericht 13 van 09/01/1998) De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten reorganiseert. ( persbericht 14 van 09/01/1998) De Ministerraad keurde tevens - in een laatste lezing - een ontwerp +van Koninklijk Besluit goed dat een aantal bepalingen wijzigt in de wetgeving over de verloning onder de vorm van maaltijdcheques. ( persbericht 15 van 09/01/1998) De Ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de deelname van de Nationale Bank van België aan de zogenaamde tweede verdedigingslinie. Dit initiatief is bestemd om aan Zuid-Korea bilaterale kredieten toe te kennen, indien de financiële toestand van Korea dit zou vereisen. ( persbericht 16 van 09/01/1998) De Ministerraad nam ook kennis van een rapport van de Minister van Buitenlandse Zaken over de omzetting van Europese wetgeving in Belgisch recht. ( persbericht 17 van 09/01/1998) Tevens hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan het herziene +Protocol II over het verbod op of de beperking van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen. ( persbericht 18 van 09/01/1998) De Ministerraad keurde daarnaast een voorontwerp van wet goed +waardoor de Belgisch-Chileense overeenkomst over de sociale zekerheid aan het parlement kan worden voorgelegd. ( persbericht 19 van 09/01/1998) De Ministerraad heeft aan de Minister van Economie de toestemming +gegeven om een ontwerp van Koninklijk Besluit over de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten aan de Raad van State voor te leggen. De Raad van State zal binnen de maand een advies uitbrengen over dit ontwerp. ( persbericht 20 van 09/01/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat artikel 1 van het statuut van de Regie der Luchtwegen (RLW) aanvult. ( persbericht 21 van 09/01/1998) Ten slotte besprak de Ministerraad de stand van zaken van de +ontwerpen en voorontwerpen van wet.