09 mrt 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 maart 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 maart 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minster heeft eerst de nadruk gelegd op twee voorontwerpen van wet ter verbetering van de tewerkstellingsgraad van de werknemers en ter verbetering van het werk en de levenskwaliteit. (persbericht 1 van 09/03/2001 en persbericht 2 van 09/03/2001) Daarnaast behandelde de Ministerraad het probleem van de werknemers in de non-profitsector. Hij heeft gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad om zijn advies op dat vlak te geven. Het tweede dossier dat aangesneden werd door de Eerste Minster betreft de fiscaliteit. Een aantal maatregelen werden genomen in het kader van de fiscale hervorming in vier krachtlijnen. Ze werden voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen de maand. De Ministerraad wenst dat deze maatregelen behandeld worden door het parlement tijdens de maanden mei en juni. De Eerste Minster herhaalde dat deze maatregelen moesten vervangen worden in het kader van de sociale welvaartsstaat. (persbericht 3 van 09/03/2001) Verder heeft de Ministerraad maatregelen goedgekeurd in de strijd tegen de georganiseerde misdaad: - een ontwerp van koninklijk besluit over de verloven en afwezigheden die worden toegestaan aan bepaalde personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht bijstaan (persbericht 4 van 09/03/2001) - een voorontwerp van wet betreffende het afnemen van verklaringen via audiovisuele media (persbericht 5 van 09/03/2001) - een voorontwerp van wet tot regeling van de bescherming van bedreigde getuigen (persbericht 6 van 09/03/2001) - de publicatie van een speciaal lastenboek betreffende een algemene offerte-aanvraag voor de terbeschikkingstelling van externe technische bijstand ten behoeve van het Ministerie van Justitie. (persbericht 7 van 09/03/2001) De Eerste Minster heeft aangekondigd dat de Ministerraad gedetailleerd ingelicht werd door de Minister van Landbouw over de problemen over de dolle koeienziekte en de mond- en klauwzeer. Daarnaast keurde de Ministerraad het aanhangsel nr. 6 bij het Samenwerkingsakkoord goed tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende bepaalde initiatieven die tot doel hebben de internationale rol en de roeping als hoofdstad van het Koninkrijk te bevorderen, voor de jaren 2001, 2002 en 2003. (persbericht 8 van 09/03/2001) De Eerste Minster zette ook de maatregelen uiteen over de politiehervorming: - een wetsontwerp rond het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten (persbericht 9 van 09/03/2001) - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de juridische situatie van het personeel van de politiediensten alsook een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten (persbericht 10 van 09/03/2001) - een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van Ministerieel Besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering tot vaststelling van de wedden, toelagen en vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Rijkswacht (persbericht 11 van 09/03/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad definitief de toekenning goedgekeurd van drie licenties voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie. (persbericht 12 van 09/03/2001) De Ministerraad heeft ingestemd met een ethische clausule die zal worden toegevoegd als uitvoeringsvoorwaarde voor overheidsopdrachten, maar dient te wachten op het advies van de Europese Commissie. Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Arbitragehof. (persbericht 13 van 09/03/2001) Ook heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende toelating van een cumul van functies. (persbericht 14 van 09/03/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot het Arbitragehof. (persbericht 15 van 09/03/2001) Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de overdracht van de Staat naar het Waals Gewest van de eigendom van onroerende goederen die bestemd zijn voor de huisversting van bepaalde externe diensten van het vorige Ministerie van Openbare Werken. (persbericht 16 van 09/03/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad een ontwerp goedgekeurd voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Participatiefonds. (persbericht 17 van 09/03/2001) Ook heeft de Ministerraad bij een tweede lezing en na advies van de Raad van State drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd alsook een onwterp van ministerieel besluit, met betrekking tot het notariaat. (persbericht 18 van 09/03/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad deze laatste de toestemming verleend om de Regie der Gebouwen de opdracht te geven om voor de diensten van het Ministerie van Justitie in Eupen een gebouw te huren. (persbericht 19 van 09/03/2001) Verder heeft de Ministerraad deze laatste de toestemming verleend om de Regie der Gebouwen de opdracht te geven om voor het Justitiehuis in Hoei lokalen te huren. (persbericht 20 van 09/03/2001) Ook heeft de Ministerraad laatstgenoemde gemachtigd een lening af te sluiten voor de financiering van een uitbreidingsproject van het Justitiepaleis aan de Place Saint-Lambert in Luik. (persbericht 21 van 09/03/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad het organiek statuut goed van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. (persbericht 22 van 09/03/2001) Ook heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (persbericht 23 van 09/03/2001) Verder heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan de vrijmaking van een tweede schijf van 25 % van het federaal programma voor overheidsinvesteringen Dit programma vormt het deel van de begroting waarin alle uitgaven worden samengebracht die als investeringen zijn gepland. Elk jaar worden schijven ten belope van 25 % van het programma om de drie maanden vrijgemaakt door de Ministerraad, overeenkomstig de budgettaire ruimte die op dat ogenblik beschikbaar is. (persbericht 24 van 09/03/2001) Ook heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot aanpassing van de verzekering tegen arbeidsongevallen aan de Europese richtlijnen betreffende het directe verzekeringsbedrijf met uitzondering van de levensverzekeringen. (persbericht 25 van 09/03/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot bescherming van de preventie-adviseurs. (persbericht 26 van 09/03/2001) Verder heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001/2002 aangaande de jaarlijkse vakantie. (persbericht 27 van 09/03/2001) Ook heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit aangaande het bijhouden van de sociale documenten goedgekeurd. (persbericht 28 van 09/03/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de algemene principes van de sociale zekerheid van de loontrekkende werknemers. (persbericht 29 van 09/03/2001) Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de inkomensvoorwaarden en de voorwaarden betreffende de openstelling, behoud en intrekking van het recht op een verhoogde tussenkomst van de ziekteverzekering. (persbericht 30 van 09/03/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van het percentage van het budget voor klinische biologie dat bestemd zal zijn voor de betaling van de externe kwaliteitscontroles. (persbericht 31 van 09/03/2001) Ook heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de classificatie, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke bereiding en met het oog op het op de markt brengen of gebruik ervan. (persbericht 32 van 09/03/2001) De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu heeft de Ministerraad de stand van zaken meegedeeld omtrent het luik «Volksgezondheid » van de dioxinecrisis. (persbericht 33 van 09/03/2001) Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de terbeschikkingstelling ten behoeve van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) van het personeel van bepaalde overheidsdiensten. (persbericht 34 van 09/03/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de afschaffing van het Fonds voor aflossing van de overheidsschuld. (persbericht 35 van 09/03/2001) Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot aanpassing van de vastgestelde limiet voor het uitgeven van pasmunten. (persbericht 36 van 09/03/2001) Ook heeft de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goedgekeurd betreffende de «bevestiging euro». (persbericht 37 van 09/03/2001) Daarnaast heeft de Ministerraad een koninklijk besluit goedgekeurd aangaande de erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992. (persbericht 38 van 09/03/2001) Verder heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met een voorontwerp van wet waardoor de Belgische bijdrage aan de zevende wedersamenstelling van de middelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds wordt goedgekeurd. (persbericht 39 van 09/03/2001) De Ministerraad heeft akte genomen van een mededeling van de Minister van Landsverdediging betreffende de rationalisering van de deelname van de Belgische luchtmacht aan de operaties in Bosnië en in Kosovo. (persbericht 40 van 09/03/2001) Tot slot heeft de Ministerraad ingestemd met de Belgische deelname aan het ACRI-programma in Kenia, van 27 maart tot 26 mei 2001. (persbericht 41 van 09/03/2001)