09 nov 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 november 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 november 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft vooreerst meegedeeld dat de Raad zich gebogen heeft over het Sabena-dossier. Hij stelde vast dat de drie vereisten voor een nieuwe luchtvaartmaatchappij voorhanden zijn, nl. het groen licht van de Europese Gemeenschap voor het brugkrediet voor DAT, een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor DAT, en een memorandum of understanding ten bedrage van 200 miljoen euro (8,06 miljard BEF) vanwege privé investeerders voor de nieuwe maatschappij. De Ministerraad heeft daarna, na advies van de Raad van State het voorontwerp van programma-wet goedgekeurd tot uitvoering van de begroting 2002 en andere onderdelen van de federale beleidsverklaring. De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. (persbericht 1 van 09/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een Federale Commissie en van een interministerieel Comité voor de verkeersveiligheid. (persbericht 2 van 09/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de samenstelling en de werking van het raadgevend comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). (persbericht 3 van 09/11/2001) In tweede lezing keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet m.b.t. de instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten. (persbericht 4 van 09/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij aan de Waalse Regionale Maatschappij voor Vervoer (W.R.M.V.) en haar vijf exploitatiemaatschappijen (de T.E.C.) toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. (persbericht 5 van 09/11/2001) De Ministerraad verleende de Minister van Binnenlandse Zaken toelating om een overeenkomst aan te gaan met de firma N.V. Fujitsu Siemens Computers voor het ter beschikking stellen van een strategische back-up voor het centraal informaticasysteem van de federale politie. (persbericht 6 van 09/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed die de invoering betreffen van de euro in de regelgeving die de wedden, toelagen en vergoedingen, toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht, bepaalt. (persbericht 7 van 09/11/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed inzake een verscherpte controle van veroordeelde gedetineerden die de gevangenis verlaten, inzake de verbetering van de positie van het slachtoffers als de dader vrijkomt, en de optimalisering van de capaciteit van de gevangenissen. (persbericht 8 van 09/11/2001) Hij besliste om het advies van de Raad van State te vragen over het ontwerp van ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen voor kandidaat-notaris voor het jaar 2002, en dit binnen een termijn van maximaal een maand. (persbericht 9 van 09/11/2001) De Ministerraad verleende de Minister van Landsverdediging toestemming voor het lanceren van drie procedures van algemene offerteaanvraag voor dienstenopdrachten met betrekking tot de schoonmaak van militaire gebouwen. (persbericht 10 van 09/11/2001) Hij keurde ook, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de tijdelijke of mobiele werkplaatsen in het kader van de bijkomende opleiding van veiligheids- en gezondheidscoördinatoren. (persbericht 11 van 09/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werkingsmodaliteiten vaststelt van het Zilverfonds. (persbericht 12 van 09/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de invoering van de euro in een verordeningsbepaling van de tegemoetkomingen van personen met een handicap. (persbericht 13 van 09/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 14 van 09/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van sommige zelfstandigen. (persbericht 15 van 09/11/2001) Hij keurde eveneens een voorontwerp van wet goed betreffende de weerslag van de verschillende perioden van afwezigheid van vast benoemde personeelsleden op het pensioen van de openbare sector. (persbericht 16 van 09/11/2001) De Raad heeft daarna een mededeling gehoord van de Minister van Economie over de actualisering van de vooruitzichten voor de economische begroting 2002 van juli laatstleden. De Ministerraad keurde een voorstel van begrotingsberaadslaging goed ten gunste van de getroffen Afghaanse bevolking. (persbericht 17 van 09/11/2001) De Eerste Minister heeft ook meegedeeld dat de Ministerraad zich heeft beraden over de dubbele prijsaanduiding van producten en diensten in Belgische frank en euro en dat hij een beslissing gaat nemen op volgende Ministerraad, voorzien op woensdag 21 november 2001.