09 okt 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 oktober 1997

De Ministerraad vergaderde op donderdag 9 oktober 1997 in de Wetstraat 16 van 08.00 uur tot 9.50 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde amendementen goed bij een tekst die als basis zal dienen voor het wetsontwerp "Pax Medica". (persbericht 1 van 09/10/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van amendement goed dat een aantal wijzigingen aanbrengt in het ontwerp van wet houdende sociale bepa\-lingen - Titel Socia\-le Zaken. (persbericht 2 van 09/10/1997) De Ministerraad keurde eveneens met een voorstel goed voor de personeelsbe\-hoeften van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Ministerraad nam kennis van het verslag over het project "Brussel, Europese cultuurstad van het jaar 2000". Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de schade die werd veroorzaakt door de droogte van 1996. Deze schade aan weiden en voedergewassen zal beschouwd worden als een landbouwramp. (persbericht 3 van 09/10/1997) De Ministerraad heeft beslist geen dossier meer te aanvaarden voor de indienstneming van contractueel personeel voor "uitzonderlijke en tijdelijke behoeften" in 1998. Alle aanvragen tot verlenging van de contingenten 1997 werden ingediend vóór 30 september. (persbericht 4 van 09/10/1997) De Ministerraad heeft zich ook akkoord verklaard met de start van de onderhandelingen voor een contract over de aanschaf van de "Commutator"-stations. (persbericht 5 van 09/10/1997) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de bescher\-ming van burgers van de Europese Unie door diploma\-tieke en consulaire vertegen\-woordigingen. (persbericht 6 van 09/10/1997) De Ministerraad heeft een totaal bedrag van 14.700.000 BEF kredieten vrijgemaakt op de begroting van Buitenlandse Zaken. Dit bedrag zal initiatieven ondersteunen op het gebied van noodhulp aan slachtoffers van ernstige conflictsituaties. (persbericht 7 van