09 okt 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 9 oktober 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 9 oktober 1998 van 10 uur tot 13.20 uur op Hertoginnedal, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad keurde -na advies van de Raad van State- een voorontwerp van wet goed i.v.m. de Belgische Internationale Samenwerking. ( persbericht 1 van 09/10/1998) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van +Buitenlandse Zaken over de toestand in Kosovo. De Ministerraad stemde in met de afkondiging van een « activation order » voor luchtoperaties tegen Klein Joegoslavië in NAVO-verband. Hierbij kunnen Belgische vliegtuigen ingezet worden voor verdedigingstaken en voor de vernietiging van doelen op het grondgebied van Ex-Joegoslavië. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de overheidsopdrachten. ( persbericht 2 van 09/10/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de erkenning van interprofessionele organismen m.b.t. de boomkwekerijen. ( persbericht 3 van 09/10/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de wijziging van het Koninklijk Besluit over de erkenning van de hevige stortregens van 13, 14 en 15 september 1998 als een algemene ramp. De stortregens vielen op het grondgebied van verschillende gemeenten. Het ontwerp van Koninklijk Besluit wijzigt de geografische afbakening van de ramp. ( persbericht 4 van 09/10/1998) De Ministerraad stemde in met de toekenning van bijkomende +personeels- en werkingsmiddelen voor de diensten die bevoegd zijn voor de uitvoering van het asielbeleid. In totaal worden 110 bijkomende personeelsleden toegekend. Aan de centra 127 bis en Vottem zullen infrastructuurwerken worden uitgevoerd. De Ministerraad keurde tevens na advies van de Raad van State - twee voorontwerpen van wet goed die de wet van 27 juni 1921 wijzigen. Deze wet verleent rechtspersoonlijkheid aan de verenigingen zonder winstoogmerk (v.z.w. s) en aan de instellingen van openbaar nut. ( persbericht 5 van 09/10/1998) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de Staat machtigt om een recht van opstal toe te kennen aan Belgocontrol en aan de naamloze vennootschap van publiek recht «Brussels International Airport Company» (BIAC). ( persbericht 6 van 09/10/1998) De Ministerraad ging akkoord met de benoeming van de Heer Pierre +Klees als gedelegeerd bestuurder van de BIAC. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de bevorderings- en mutatieprocedures bij de buitendiensten van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. ( persbericht 7 van 09/10/1998) Verder keurde de Ministerraad een oriënteringsnota goed m.b.t. de +Europese Richtlijn over de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. ( persbericht 8 van 09/10/1998) De Ministerraad keurde in een tweede lezing een aantal ontwerpen van amendement goed op het ontwerp van Programmawet 1998 houdende sociale bepalingen. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de Post. Het gaat meer bepaald over de voorschriften die zullen gelden bij de ontwikkeling van een binnenlandse markt voor postdiensten. Het voorontwerp bevat ook bepalingen voor de verbetering van de kwaliteit van de postdiensten. ( persbericht 9 van 09/10/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit over de+ federale steun in 1998 voor de onderzoeksprojecten van de Collectieve Centra. ( persbericht 10 van 09/10/1998)