14 jun 2001 17:00

Verslag van de vergaderingvan de Ministerraad van 14 juni 2001

De Ministerraad vergaderde op donderdag 14 juni 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. * * * Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. * * * Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Ministerraad nam akte van de mededeling van de Minister van Landsverdediging over de verlenging van de MONUC-missie van Majoor Jacobs in Kongo. (persbericht 1 van 14/06/2001) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met twee internationale akten over de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU). (persbericht 2 van 14/06/2001) De Eerste Minister benadrukte dat het onmogelijk is een voorstel van beslissing aan de Ministerraad voor te leggen met een budgettaire weerslag zonder het akkoord van de Minister van Begroting. (persbericht 3 van 14/06/2001) De Eerste Minister deelde verder mee dat de Ministerraad een ontwerp van uitvoeringsbesluit goedgekeurd heeft m.b.t. de procedure voor de identificatie door middel van DNA-analyses in strafzaken. (persbericht 4 van 14/06/2001) Daarnaast gaf de Ministerraad de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties de toelating om de Regie der Gebouwen te belasten met het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van een oppervlakte van 4250 m² in het gebouw in de Maanstraat te Mechelen en dit ten behoeve van het Ministerie van Justitie. (persbericht 5 van 14/06/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de taalkaders vaststelt voor de eerste en tweede trap van de hiërarchie van de centrale diensten van het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. (persbericht 6 van 14/06/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de Sociale Inspectie van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegang krijgt tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Bovendien regelt het ontwerp het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister. (persbericht 7 van 14/06/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed rond de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie. Dit is één van de laatste essentiële instrumenten in uitvoering van de politiehervorming. Het ontwerp bepaalt de minimumdiensten die de lokale politie moet waarborgen. (persbericht 8 van 14/06/2001) Tevens keurde de Ministerraad de overeenkomsten goed die in het kader van het grootstedenbeleid werden afgesloten met Gent, Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis en Sint-Jans-Molenbeek. Het gaat om de overeenkomsten voor het begrotingsjaar 2001. (persbericht 9 van 14/06/2001) Verder keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed over het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. Dit ontwerp moet de behandeling van drugsverslaafden met vervangingsmiddelen mogelijk maken en de voorwaarden voor deze behandeling vastleggen. Het gaat meer bepaald om behandelingen met methadon, LAAM en Subutex. Deze maatregel kan eventueel via een wetsvoorstel in plaats van via een wetsontwerp gebeuren. (persbericht 10 van 14/06/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed voor de aanvraag tot uitbreiding van een bestaande concessie voor de exploitatie en de exploratie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België naar zone 1. Deze aanvraag werd ingediend door de tijdelijke vereniging Zeezand Exploitatie NV Baggerwerken Decloedt en Zoon en Dredging International NV en NV Ondernemingen Jan De Nul. (persbericht 11 van 14/06/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarmee de dubbele inning van de socialezekerheidsbijdragen op het enkelvoudig vakantiegeld van de arbeiders die bedienden geworden zijn wordt afgeschaft. (persbericht 12 van 14/06/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 13 van 14/06/2001) Verder keurde de Ministerraad de betalingsmodaliteiten goed voor de overheidssteun voor de rundveesector naar aanleiding van de BSE-crisis. (persbericht 14 van 14/06/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de uitvindingsoctrooien, wat de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen betreft. (persbericht 15 van 14/06/2001) Tot slot deelde de Eerste Minister mee dat de Ministerraad een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd waardoor Belgacom strategische samenwerkingsverbanden kan aangaan. Om de industriële structuur van Belgacom en het groeipotentieel veilig te stellen kan de Staat alle of een deel van de aandelen van Belgacom aan één of meerdere Belgische of buitenlandse vennootschappen overdragen.