19 jul 2001 17:00

Verslag van de vergaderingvan de Ministerraad van 19 juli 2001

De Ministerraad vergaderde op donderdag 19 juli 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt - deel 1 De Eerste Minister besprak een aantal maatregelen voor de invoering van een 'groene' fiscaliteit. Het gaat meer bepaald om: - een voorontwerp van wet m.b.t. diverse fiscale bepalingen over de ecotaksen en ecobonussen. Het voorontwerp wordt bij de Europese Commissie aangemeld (persbericht 1 van 19/07/2001) - een voorontwerp van wet dat de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wijzigt. Het gaat om een wijziging met betrekking tot de belasting op de inverkeerstelling (BIV). (persbericht 2 van 19/07/2001) De Ministerraad nam kennis van een oriëntatienota over de modernisering van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI's). (persbericht 3 van 19/07/2001) De Ministerraad nam verder een aantal beslissingen m.b.t. het Paleis voor Schone Kunsten. Het gaat om: - drie ontwerpen van Koninklijk Besluit m.b.t. de oprichting van de NV van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten"; (persbericht 4 van 19/07/2001) - twee ontwerpen van Koninklijk Besluit m.b.t. de samenstelling van de Raad van Bestuur van het PSK en de benoeming van de heer Paul Dujardin tot Directeur-generaal. (persbericht 5 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van een rechter van het Arbitragehof. Het gaat om de benoeming van de heer Erik Derycke. (persbericht 6 van 19/07/2001) De Ministerraad nam kennis van het verslag over de uitvoering van de wet voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen. (persbericht 7 van 19/07/2001) Ook ging de Ministerraad akkoord om een overeenkomst af te sluiten met de firma THALES voor de aankoop van het commando- en controlesysteem van het systeem RITA 2000. (persbericht 8 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). (persbericht 9 van 19/07/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de bedragen en de betalingswijze wijzigt van de retributies in het kader van de reglementering m.b.t. ioniserende stralingen. (persbericht 10 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde verder - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de bevoedheden en de aanduiding van de leden van het «Departement Toezicht en Controle» van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). (persbericht 11 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de Minister van Binnenlandse Zaken contractuele programmeurs of bestuursassistenten kan aanwerven. (persbericht 12 van 19/07/2001) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat vanaf het jaar 2002 de zomertijd regelt. (persbericht 13 van 19/07/2001) De Ministerraad moet 6 effectieve burgemeesters en 16 plaatsvervangers aanduiden om deel uit te maken van de Adviesraad van Burgemeesters (AVB). (persbericht 14 van 19/07/2001) De Eerste Minister benadrukte de goedkeuring van een ontwerp van Koninklijk Besluit voor de overgang van ex-rijkswachters naar het operationeel kader van de lokale politie. (persbericht 15 van 19/07/2001) Daarnaast gaf de Ministerraad de federale politie de toelating om volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking de overeenkomst 2001 af te sluiten over de aankoop en het onderhoud van mobiele radio's in het kader van de overgang naar de euro waarvan de prestaties beginnen op 1 september 2001. (persbericht 16 van 19/07/2001) De Ministerraad besliste tevens om de elektronische identiteitskaart in te voeren. (persbericht 17 van 19/07/2001) Verder keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de regularisatiecommissie. (persbericht 18 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot vaststelling van de datum waarop het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn bevoegdheden uitoefent. (persbericht 19 van 19/07/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de invulling regelt van de management en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (persbericht 20 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een nota goed m.b.t. de werking van tijdelijke projectorganisaties binnen de federale overheidsadministraties. (persbericht 21 van 19/07/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de hervorming van de mobiliteitsregeling voor de federale ambtenaren. (persbericht 22 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een aantal maatregelen goed m.b.t. de overgang van de huidige kabinetten naar de nieuwe beleidsorganen in het kader van de Copernicushervorming. Daarmee krijgen de cel Algemene Beleidscoördinatie, de cel Algemeen beleid en de cel Beleidsvoorbereiding enerzijds en de Beleidsraad en Auditcomité anderzijds een concrete invulling. (persbericht 23 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde definitief drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de kansspelen. (persbericht 24 van 19/07/2001) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van Justitie over de vestiging van een casino in Brussel. (persbericht 25 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een protocolovereenkomst goed met het Vlaams Gewest voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw op de Simon Bolivarplaats in Antwerpen. (persbericht 26 van 19/07/2001) Ook ging de Ministerraad akkoord met de tijdelijke huur van een kantoorgebouw in de Koolmijnlaan 201 in Beringen voor het Ministerie van Justitie. (persbericht 27 van 19/07/2001) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de huur van een aantal lokalen in de rue Plumier 12 in Luik voor het Ministerie van Justitie. (persbericht 28 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de tijdelijke of mobiele werkplaatsen in het kader van de bijkomende opleiding van veiligheids- en gezondheidscoördinatoren. (persbericht 29 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit van de Duitstalige Gemeenschap goed over de loopbaanonderbreking en verlof voor het pensioen voor het personeel van de Ministeries en parastatalen van de Duitstalige Gemeenschap. (persbericht 30 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed rond het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De Eerste Minister benadrukte dat het hier gaat om de omzetting van een Europese richtlijn.(persbericht 31 van 19/07/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van de wet over de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven. (persbericht 32 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd worden. (persbericht 33 van 19/07/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor het milieu gereglementeerd wordt. (persbericht 34 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de geneeskundige verzorging. (persbericht 35 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het globaal budget vaststelt voor 2001 van de financiële middelen voor de verstrekking van farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. (persbericht 36 van 19/07/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen m.b.t. de directe verzekering (met uitzondering van de levensverzekering). (persbericht 37 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de definitieve omschakeling naar de euro. Het voorontwerp zal aan de Raad van State voor advies worden toegestuurd en onmiddellijk na het zomerreces ter goedkeuring aan het Parlement worden voorgelegd. Dit ontwerp bevat de maatregelen die nodig zijn voor de definitieve omschakeling op de euro. (persbericht 38 van 19/07/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de inkomstenbelastingen. (persbericht 39 van 19/07/2001) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de opsporing en de vaststelling van economische misdrijven. (persbericht 40 van 19/07/2001) De Ministerraad ging akkoord met de overeenkomst voor 2001 met de gemeente Schaarbeek in het kader van het grootstedenbeleid. (persbericht 41 van 19/07/2001) Ook keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed voor de goedkeuring van het Verdrag van Nice. (persbericht 42 van 19/07/2001) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de goedkeuring van de beslissing van de Raad van de Europese Unie over de herziening van het systeem van de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen. (persbericht 43 van 19/07/2001) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om in het kader van een overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure de vereniging Charleroi/Danse, Choreografisch Centrum van de Gemeenschap Wallonië-Brussel aan te duiden voor de algemene organisatie van de tentoonstelling "Mutations" in Brussel, van 28 oktober 2001 tot 10 januari 2002. Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie. (persbericht 44 van 19/07/2001) ******** Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 juli 2001 - deel 2 De Ministerraad hervatte op donderdag 19 juli 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 17. 00 uur de vergadering van de Ministerraad, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Hieronder vindt u de persberichten van dit tweede deel van de Ministerraad. De Ministerraad ging akkoord met de verhoging van de begroting voor het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie met 591 miljoen frank. (persbericht 45 van 19/07/2001) Ook heeft de Ministerraad de voorzitters aangeduid van twee horizontale federale overheidsdiensten. Het gaat om de voorzitters van de FOD's "Kanselarij en Algemene Diensten" en "Informatie- en Communicatietechnologie". (persbericht 46 van 19/07/2001)