20 sep 2001 17:00

Verslag van de vergaderingvan de Ministerraad van 20 september 2001

De Ministerraad vergaderde op donderdag 20 september 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister besprak het Actieplan voor een meer toegankelijke en klantvriendelijke sociale bescherming dat de Regeringscommissaris voor de sociale zekerheid voorstelde aan de Ministerraad. Dit zogenaamde Kafkaplan bevat 25 vereenvoudigingsprojecten die jaarlijks moeten zorgen voor ongeveer 1, 3 miljoen minder formulieren. (persbericht 1 van 20/09/2001) De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed waardoor in elk OCMW een dienst voor schuldbemiddeling wordt uitgebouwd die mensen met betalingsmoeilijkheden helpt. (persbericht 2 van 20/09/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor het wervingsveld voor attachés in de dienst documentatie en de overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie wordt uitgebreid tot de licentiaat vertalers. Het voorziet tevens dat de organisatie van het betrokken wervingsexamen wordt toevertrouwd aan het Hof zelf en het laat haar toe het aantal attachés per taalrol vast te stellen volgens de behoeften van de dienst, net zoals dit voor het ambt van referendaris het geval is. (persbericht 3 van 20/09/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanwijzing van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV als administrateur-generaal van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). Het ontwerp zal na syndicaal overleg (zelfs bij een eventueel protocol van niet-akkoord) ter ondertekening aan het Staatshoofd voorgelegd worden. Wegens hoogdringendheid wordt het ontwerp niet overgemaakt aan de Raad van State. (persbericht 4 van 20/09/2001) De Ministerraad keurde tevens een samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de administratieve coördinatie m.b.t. de organisatie van de elektriciteitsmarkt. De Ministerraad keurde meteen ook een voorontwerp van wet goed dat de instemming met deze overeenkomst regelt. (persbericht 5 van 20/09/2001) De Ministerraad keurde de ontwerpen van ministerieel besluit goed waarbij zoals elk jaar de grensbedragen, m.b.t. de toegelaten inkomsten die een gepensioneerde mag genieten uit hoofde van zijn beroepsbezigheid, die voor het jaar 2000 werden vastgelegd, behouden blijven voor het jaar 2001. De Eerste Minister benadrukte dat de discussie over de volledige vrijmaking van de inkomsten nog voor de federale beleidsverklaring van 9 oktober 2001 gehouden worden. (persbericht 6 van 20/09/2001) De Ministerraad nam kennis van de lijsten van de wetten waarvoor nog niet de vereiste uitvoeringsmaatregelen werden genomen. Deze lijsten moeten in principe door elke minister opgesteld worden en vormen in feite een geheugensteuntje. (persbericht 7 van 20/09/2001) De Ministerraad bereidde teven de buitengewone Europese top van vrijdag 21 september voor. De Ministerraad besprak meer bepaald een reeks maatregelen m.b. t. de strijd tegen het terrorisme. De Ministerraad keurde- na advies van de Raad van State - tevens het voorontwerp m.b.t. de NMBS goed. De Ministerraad keurde verder een aangepast ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de aanduiding en de uitoefening van managementfunctie in de Federale Overheidsdiensten.