07 dec 2001 16:00

Verslag van de vergaderingvan de Ministerraad van 7 december 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 7 december 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft verschillende maatregelen betreffende Justitie benadrukt: de goedkeuring van het voorontwerp van wapenwet. (persbericht 1 van 07/12/2001); de goedkeuring van het voorontwerp van wet dat het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht toelaat (persbericht 2 van 07/12/2001); de goedkeuring van het voorontwerp van wet betreffende racistische daden.(persbericht 3 van 07/12/2001) De Eerste Minister is ook stil blijven staan bij verschillende maatregelen betreffende mobiliteit en vervoer. De Ministerraad heeft inderdaad, om de zwakke weggebruiker beter te beschermen, aanpassingen goedgekeurd van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (persbericht 4 van 07/12/2001) Hij keurde bepaalde wijzigingen goed aan het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. (persbericht 5 van 07/12/2001) De Raad heeft ook beslissingen getroffen met betrekking tot elektrische energie. Hij keurde het koninklijk besluit goed met betrekking tot de markt voor elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. (persbericht 6 van 07/12/2001) Hij onderzocht opnieuw de situatie betreffende de electriciteitstarieven. (persbericht 7 van 07/12/2001) Ook keurde hij de principes van controle goed voor wat betreft de provisies voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van bestraalde splijtstoffen. (persbericht 8 van 07/12/2001) De Ministerraad keurde daarnaast definitief, na advies van de Raad van State, drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de naamloze vennootschap naar publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten", (persbericht 9 van 07/12/2001) evenals een koninklijk besluit dat het mandaat verlengt van een lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg. (persbericht 10 van 07/12/2001) Hij ging akkoord met de voorstellen van de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, bedoeld om de terugkeer naar Belgische onderzoekscentra van hooggekwalificeerde jonge Belgische onderzoekers, die buiten Europa verblijven, aan te moedigen.(persbericht 11 van 07/12/2001) Hij machtigde de Minister van Landsverdediging een contract af te sluiten voor het onderhoud van de telefooncentrales van het type Alcatel 4400, (persbericht 12 van 07/12/2001) en een overeenkomst volgens onderhandelingsprocedure te onderhandelen en af te sluiten teneinde de training en de vorming op vluchtsimulator van de Embraer-cockpitbemanningen en technici te verzekeren. (persbericht 13 van 07/12/2001) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Minister van Financiën toelaat om contractuelen aan te werven. (persbericht 14 van 07/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de proefperiode verlengt voor de bijzondere graden van niveau 2+ in het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid en het Bestuur Economische Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat met name over de graden van controleur en technisch assistent.(persbericht 15 van 07/12/2001) De Ministerraad keurde, na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria, alsook de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden vastlegt voor de officieren van de openbare brandweerdiensten. (persbericht 16 van 07/12/2001) Ook keurde hij een koninklijk besluit goed, dat het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vastlegt van de houders van vergunningen klasse A, B, C, en E, in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie. (persbericht 17 van 07/12/2001) Bovendien keurde hij, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed tot oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). (persbericht 18 van 07/12/2001) De Ministerraad machtigde de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties om, ten behoeve van het Ministerie van Justitie, de Regie der Gebouwen op te dragen de vierde verdieping van het gebouw te huren, gelegen chaussée de Binche 101, blok C, in Mons. (persbericht 19 van 07/12/2001) Tegelijk machtigde hij de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties de Regie der Gebouwen te gelasten om, ten behoeve van het Ministerie van Economische Zaken, een gedeelte van het gebouw, en 25 parkeervakken, te huren boulevard Audent 14, in Charleroi. (persbericht 20 van 07/12/2001) Hij heeft nota genomen van de ondertekening van het samenwerkingsakkoord over de gelijke toegang van vrouwen tot de informatie- en communicatietechnologieën (persbericht 21 van 07/12/2001) Ook keurde een toepassing van het koninklijk besluit goed voor het "Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège", betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen. (persbericht 22 van 07/12/2001) De Ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van sommige artikelen van de wet ter bevordering van de werkgelegenheid. (persbericht 23 van 07/12/2001) Hij keurde ontwerpen van koninklijk besluit goed waarbij op 1januari 2002 de pensioenen in de regelingen voor werknemers en zelfstandigen, die zijn ingegaan vóór 1 januari 1993, met 1% worden verhoogd. (persbericht 24 van 07/12/2001) Hij keurde een oplossing goed in verband met de knelpunten bij de toepassing van het koninklijk besluit, houdende normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz. Deze oplossing werd gevonden na intens overleg tussen de Federale Overheid en de Gewesten. (persbericht 25 van 07/12/2001) Hij gaf zijn akkoord om binnen de maand het advies te vragen van de Raad van State over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt. (persbericht 26 van 07/12/2001) De Ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd houdende de oprichting van een federale gegevensbank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen. (persbericht 27 van 07/12/2001) Hij heeft akte genomen van de stand van zaken in verband met de uitbetaling van de dioxinedossiers aan de bedrijven in de vleessector. (persbericht 28 van 07/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de wijze van financiering van de verplichte BSE-tests voor alle runderen ouder dan 30 maanden, die ter slachting worden aangeboden, evenals elk risico-rund van meer dan 24 maanden. (persbericht 29 van 07/12/2001) De Ministerraad heeft nota genomen van het rapport over de evolutie van de land- en tuinbouweconomie in 2000, en van de Verslagen van de Bedrijfskolommen en van de daar bijgevoegde adviezen. (persbericht 30 van 07/12/2001) Hij heeft een ontwerp van koninklijk besluit geodgekeurd houdende uitvoering van artikel 4, §5, van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. (persbericht 31 van 07/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed voor een wijziging op het vlak van de belastingsvermindering voor uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques. (persbericht 32 van 07/12/2001) Hij heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging, wat de uitzendbureaus betreft, van het koninklijk besluit tot uitsluiting van de eurominikits uit het begrip loon waarop socialezekerheidsbijdragen voor werknemers verschuldigd zijn. (persbericht 33 van 07/12/2001) Hij keurde eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de voorwaarden onder dewelke de toepassing van de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt verruimd tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen. (persbericht 34 van 07/12/2001) De Ministerraad keurde bepaalde wijzigingen goed in het aanhangsel van de overeenkomst Grootstedenbeleid met de stad Luik, voor het begrotingsjaar 2001. (persbericht 35 van 07/12/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed over "de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij". (persbericht 36 van 07/12/2001) De Ministerraad nam nota van de mededeling over de zevende sessie van de Conferentie der Partijen van de Verenigde Naties-klimaatconventie. (persbericht 37 van 07/12/2001) Hij heeft ingestemd met de deelname van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (ADF volgens het Engelstalig letterwoord). Deze deelname zal later aan een parlementaire goedkeuring onderworpen worden. (persbericht 38 van 07/12/2001) Daarenboven keurde hij twee voorontwerpen van wet goed inzake de toetreding van België tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij (IIC) en haar inschrijving op het kapitaal van de IIC. (persbericht 39 van 07/12/2001) Hij gaf zijn akkoord om 5.150.000 Bef (127.665,17 euro) vrij te maken op de begroting 2001 van Buitenlandse Zaken. Dit bedrag zal gebruikt worden ten behoeve van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat. (persbericht 40 van 07/12/2001) En tenslotte keurde de Ministerraad de verlenging goed voor van de deelname van Belgische officieren aan diverse UNO- waarnemingsopdrachten in het buitenland voor de duur van één jaar. (persbericht 41 van 07/12/2001)