27 jan 2023 16:30

Versterking van de gemeentelijke bestuurlijke handhaving - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in tweede lezing het voorontwerp van wet goed betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen.

Met het voorontwerp krijgen de lokale overheden een nieuw en duidelijk wettelijk kader om op te treden tegen malafide handelaars en om op een doeltreffende manier  de uitwassen van ondermijnende criminaliteit op hun grondgebied tegen te gaan.

Het voorontwerp voorziet in de oprichting van een ‘Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen’ (DIOB), die wordt geïntegreerd binnen de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. Het voorontwerp bepaalt de opdrachten en werking van de DIOB.

De DIOB heeft de volgende taken:

  • Opstellen van een risicoanalyse over de economische sectoren en activiteiten waarbinnen ondermijnende criminaliteit zich kan manifesteren
  • Beheer en ontwikkeling van het Centraal Register van Integriteitsonderzoeken
  • Afleveren, op vraag van een verzoekende gemeente, van een advies in het kader van het integriteitsonderzoek

Ook worden in de Nieuwe Gemeentewet een aantal wijzigingsbepalingen opgenomen op basis waarvan de gemeenteraad een politieverordening kan uitvaardigen. De politieverordening bepaalt de economische sectoren en activiteiten waarover de gemeente een integriteitsonderzoek voert. Het integriteitsonderzoek heeft betrekking op de uitbating of vestiging van publiek toegankelijke inrichtingen en kan leiden tot de weigering, schorsing of opheffing van de vergunning of sluiting van de inrichting.

Indien de gemeente na de eerste fase van het integriteitsonderzoek oordeelt dat zij te weinig informatie heeft om een gemotiveerde beslissing te kunnen nemen, zal zij een adviesaanvraag richten aan de DIOB. De DIOB kan in dit verband gegevens verzoeken over de persoon die het voorwerp uitmaakt van het integriteitsonderzoek bij o.a. gerechtelijke overheden, de belastingsinspectie, de sociale en economische inspectie, enzovoort. Op basis hiervan zal de DIOB de gemeente adviseren in het kader van het integriteitsonderzoek. De gemeente kan in elk geval slechts de vergunning weigeren, schorsen of opheffen of de inrichting sluiten na het verkrijgen van een advies van de DIOB.

Met de bestuurlijke verzegeling en de bestuurlijke dwangsom worden twee bijkomende instrumenten gecreëerd die toelaten om de effectieve afdwingbaarheid op het terrein mogelijk te maken (bv. in het geval van de sluiting van een inrichting).

Ten slotte worden de Arrondissementele Informatie- en Expertisecentra (ARIECS) verder uitgebouwd.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.