25 jan 2008 12:44

Verval van wetsontwerpen na ontbinding Federaal Parlement

Bepaling van de wetsontwerpen die de ministerraad van verval wilt ontheffen

Bepaling van de wetsontwerpen die de ministerraad van verval wilt ontheffen

De ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet goed die het verval opheffen van sommige wetsontwerpen die bij het Federaal Parlement aanhangig waren. Het eerste voorontwerp betreft de aangelegenheden waarvoor Kamer en Senaat gezamenlijk bevoegd zijn (art 77 van de grondwet) en het tweede voorontwerp betreft de aangelegenheden waarvoor de senaat een evocatierecht heeft (art. 78 van de grondwet).

Als de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat worden ontbonden, worden alle wetsontwerpen die nog aanhangig zijn als niet-bestaande beschouwd. De twee voorontwerpen die eerste minister Guy Verhofstadt voorstelt, duiden nu die wetsontwerpen aan die Kamer of Senaat in de vorige zittingsperiode had aangenomen, maar die toch zonder nieuwe verzending aanhangig blijven. 

Wetsontwerpen art 77 

  • wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit
  • wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
  • wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie
  • ontwerp van de bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan het Hof
  • wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt
  • wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, om verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen

 Wetsontwerpen art 78

  • wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten
  • wetsontwerp tot wijziging van art. 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten
  • wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van vennootschappen met het oog op de invoering van de deelname op afstand aan de algemene vergadering