03 apr 2020 16:59

Vervanging van de oude benaming van het War Heritage Institute in de betrokken regelgeving

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin een ontwerp van koninklijk besluit goed dat 'het Instituut voor veteranen – het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers' (IV-NIOOO) vervangt door 'het War Heritage Institute' (WHI) in verschillende toepassingsbepalingen.

Om een aantal rechtsonzekerheden van het personeel van het WHI weg te werken, is het noodzakelijk om de benaming van de oude instelling IV-NIOOO te vervangen door de nieuwe benaming WHI. Het ontwerp zorgt voor de nodige wijzigingen, meer bepaald in de wet van 22 juli 1993 die bepaalde maatregelen over ambtenarenzaken omvat, en in het koninklijk besluit van 16 november 2006 over de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.