14 okt 2011 14:49

Vervoer

Organisatie van de arbeidstijd van zelfstandige wegvervoerders

Organisatie van de arbeidstijd van zelfstandige wegvervoerders

De ministerraad keurt ontwerp van koninklijk besluit goed dat de organisatie regelt van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen. Het ontwerp van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zet de Europese regelgeving in Belgisch recht om.

De wekelijkse arbeidstijd van wegvervoerders wordt beperkt tot 48 uur per week. Wanneer nachtarbeid wordt verricht, is de dagelijkse arbeidstijd beperkt tot 10u. Na zes uur onafgebroken arbeid wordt een pauze van 15 min ingelast.

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europese Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en houdende gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2002/15/EG van het Europese Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen.