08 okt 2010 13:04

Vervoer over de binnenwateren

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten voor de bevordering van het vervoer over de binnenwateren

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de gewesten voor de bevordering van het vervoer over de binnenwateren

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de Federale Staat en de gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren.

 Dit samenwerkingsakkoord beoogt de uitvoering van Verordening EG nr. 718/99 van de Raad van 29 maart 1999.

De ministerraad heeft ook het voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met het samenwerkingsakkoord. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.