13 jul 2018 16:03

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. 

Het koninklijk besluit van 2 november 2017 zet de richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, om in Belgisch recht, voor wat betreft het vervoer van goederen per spoor.

Het ontwerp heeft als doel de federale regelgeving in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die zijn aangebracht door de rectificatie, die door het OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires) werd gepubliceerd op 19 december 2017, die correcties betreffen in het RID ('Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses' of internationale reglementering die het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor regelt).

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.