02 jun 2017 18:25

Vervoer van gevaarlijke stoffen van klasse 7 en bescherming tegen ioniserende straling

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit over het vervoer van gevaarlijke stoffen van klasse 7 en een voorontwerp van wet over de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling goedgekeurd.

Het ontwerp heeft betrekking op de vervanging van het huidige hoofdstuk VII van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende stralingen en zet volgende richtlijnen gedeeltelijk om:

  • richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7
  • richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling en houdende intrekking van de richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom, voor wat betreft het vervoer van radioactieve stoffen

Het ontwerp van besluit heeft als doel een transportregelgeving in te voeren die aangepast is aan de Europese en internationale context van het vervoer van radioactieve stoffen. Het vervoer van radioactieve stoffen heeft immers verschillende fundamentele wijzigingen doorgemaakt en het huidige hoofdstuk VII is niet langer aangepast aan de werkelijkheid op het terrein. De nieuwe reglementering betekent een administratieve vereenvoudiging voor alle betrokken partijen, zonder verlies aan informatie voor de bevoegde overheid over wie, wat, wanneer en waar vervoert.

Dit ontwerp van koninklijk besluit kwam tot stand in nauw overleg met alle betrokken partijen die op verschillende momenten van het proces geconsulteerd werden. 

De ministerraad heeft daarnaast een voorontwerp van wet goedgekeurd over de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling. 

Het voorontwerp beoogt de volgende wijzigingen aan de wet van 15 april 1994:

  • een adequatere beveiliging van radioactieve stoffen
  • een aanpassing van heffingen
  • aanpassingen die verband houden met de toepassing van het internationaal stelsel van de waarborgen op Belgisch grondgebied
  • diverse tekstuele verbeteringen

Het ontwerp en het voorontwerp worden voor advies aan de Raad van State overgemaakt.