14 jul 2017 15:58

Verwerking van passagiersgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid binnen de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verwerking van passagiersgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid ingesteld door de FOD Binnenlandse Zaken.

De wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens zet verschillende Europese richtlijnen om en voorziet in de oprichting van een Passagiersinformatie-eenheid (PIE) binnen de FOD Binnenlandse Zaken die belast zal zijn met het verwerken van de passagiersgegevens teneinde terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen. Deze eenheid bestaat uit een leidinggevend ambtenaar, leden van een ondersteunende dienst die de leidend ambtenaar bijstaan en gedetacheerde leden uit de vier bevoegde diensten (Veiligheid van de Staat, Algemene Dienst Inlichtingen- en Veiligheid, Douane en Federale Politie). De wet regelt ook de aanwijzing van een functionaris voor de gegevensbescherming binnen de FOD Binnenlandse Zaken.

Het ontwerp van koninklijk besluit werkt volgende punten uit:

  • modaliteiten met betrekking tot de samenstelling en de organisatie van de PIE
  • statuut van de leidend ambtenaar van de PIE en van de leden van de ondersteunende dienst
  • regels voor de detachering van de leden van de bevoegde diensten
  • modaliteiten voor de uitvoering van de opdrachten van de functionaris voor de gegevensbescherming en de bijkomende opdrachten die hem/haar toegewezen worden

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State en aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer overgemaakt. Ook het advies van de vakbonden wordt gevraagd.

Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende diverse bepalingen betreffende de Passagiersinformatie-eenheid en de functionaris voor de gegevensbescherming