01 dec 2023 16:15

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed inzake de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Het voorontwerp beoogt een expliciete wettelijke basis te voorzien voor de verwerking van persoonsgegevens door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de CREG voor controle- en sanctioneringstaken in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Hiervoor worden de nodige wijzigingen aan de Elektriciteitswet aangebracht.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voorontwerp van wet houdende wijzigingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme