27 mrt 2009 13:00

Verzekering geneeskundige verzorging

Verhoogde tegemoetkoming geneeskundige verzorging voor militairen - tarieven vroedvrouwen en paramedici

Verhoogde tegemoetkoming geneeskundige verzorging voor militairen - tarieven vroedvrouwen en paramedici

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd waardoor militairen die sinds één jaar om gezondheidsredenen tijdelijk uit hun ambt zijn ontheven, na een inkomensonderzoek aanspraak maken op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging.

Dankzij het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx hebben militairen die tijdelijk uit hun ambt bij het Ministerie van Landsverdediging ontheven zijn, dezelfde rechten als de andere leden van het overheidspersoneel die in dezelfde situatie verkeren.

Vroedvrouwen en paramedici

Het ontwerp bevat ook de verplichting voor de niet-geconventioneerde vroedvrouwen en paramedische medewerkers om de conventionele tarieven  toe te passen voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2007.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut.