16 mrt 2007 16:00

Verzekering van architecten

Nieuwe verzekering voor de aansprakelijkheid van architecten - tweede lezing

Nieuwe verzekering voor de aansprakelijkheid van architecten - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verplichte verzekering invoert voor de beroepsaansprakelijkheid van architecten. Die is voorzien in de wet op de bescherming van de titel van het beroep van architect. (wet van 20 februari 1939) Minister van Middenstand Sabine Laruelle voert een verplichte verzekering in voor de aansprakelijkheid van de architect die de uitoefening van zijn beroep veilig stelt. Ze vereenvoudigt en verduidelijkt zo het verzekeringssysteem dat voorzien is in het reglement van beroepsplichten dat de Nationale Raad van de Orde van architecten heeft vastgelegd. (koninklijk beskluit van 18 april 1985) De duurzame en aangepaste dekking van de verzekering biedt de consumenten voldoende rechtszekerheid en het voordeel dat de architect solvabel blijft. Het ontwerp legt de voorwaarden vast waaraan de verzekering moet voldoen om het risico van de bouwheer voldoende te dekken. Er zijn drie soorten van aansprakelijkheid van de architect: - voor de lichamelijke letsels, - voor de materiële en immateriële schade, - voor de voorwerpen die aan de architect zijn toevertrouwd. Dankzij dit onderscheid kan men de dekking aan iedere aansprakelijkheid aanpassen. Dat betekent ook dat de algemene premie milder zal worden doordat het premiesysteem eenvoudiger wordt. Ook de herverzekering wordt eenvoudiger. De nieuwe verzekering dekt de architecten die hun activiteit in een vennootschap en als natuurlijke persoon uitoefenen en al hun medewerkers. Het waarborgt ook een gelijke behandeling van de Belgische architecten en de buitenlandse architecten die hun beroep in België uitoefenen. Het ontwerp treedt in werking op 1 juli 2007