10 jul 2009 12:14

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Vastlegging van het globaal budget 2009 voor farmaceutische specialiteiten

Vastlegging van het globaal budget 2009 voor farmaceutische specialiteiten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het globale budget 2009 van de financiële middelen voor farmaceutische specialiteiten vastgelegd op 3.869.879.000 euro. 

Het gaat om farmaceutische verstrekkingen aan gehospitaliseerde en niet-gehospitaliseerde begunstigden van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Radio-isotopen voor therapeutisch en diagnostisch gebruik en vers ingevroren plasma virus geïnactiveerd vallen er niet onder. De forfaitaire tegemoetkomingen voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen maken er wel deel van uit.

Het ontwerp van koninklijk besluit hierover kreeg een gunstig advies van de Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.