03 apr 2009 11:53

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Tussenkomst van de RSVZ in de kosten van de gezondheidszorg

Tussenkomst van de RSVZ in de kosten van de gezondheidszorg

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) over de tussenkomst van de RSVZ in de kosten van de gezondheidszorg voor 2009. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle bepaalt het bedrag dat wordt geneutraliseerd naar aanleiding van de hogere inkomsten die de integratie van kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van zelfstandigen veroorzaakte. 

De hogere inkomsten voor 2008 bedragen 338.587.516 euro. In functie daarvan wordt het stijgingspercentage van de inkomsten voor de begroting van 2009 vastgelegd op 1,873295%.
Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) in uitvoering van art 6, § 1bis, derde lid van het kb van 18 november 1996 strekkende tot uitvoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen.