23 dec 2008 11:00

Verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Wijziging van de bemiddeling in verzekering, herverzekering, bank- en beleggingsdiensten

Wijziging van de bemiddeling in verzekering, herverzekering, bank- en beleggingsdiensten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

Het voorontwerp lost een aantal problemen op die opdoken bij de uitvoering van de wetgeving over de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. De wijzigingen betreffen:

  • de vereiste beroepskennis van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten
  • de schrapping van de verplichting om hun financiële draagkracht te bewijzen via borgstelling of bankgarantie
  • de wettelijke regeling van de toetreding tot een buitengerechtelijke klachtenregeling
  • de verplichting voor verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen om te antwoorden op vragen van de ombudsman van de verzekeringen
  • de beschrijving van wat er gebeurt met de inschrijving van een agent in bank- en beleggingsdiensten die geen principaal meer heeft
  • de vermelding van de verplichte conformering aan de anti-witwaswetgeving
  • de schrapping van de verwijzing naar het beroep voor de auditeur (*) wanneer de geschiktheid of de professionele betrouwbaarheid van een tussenpersoon in vraag wordt gesteld.

(*) procedure van artikel 70 tot 72 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.