15 sep 2006 17:00

Verzekeringssector

Aanpassing van de opdracht van de aansprakelijke vertegenwoordiger

Aanpassing van de opdracht van de aansprakelijke vertegenwoordiger

De ministerraad keurde een voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte goed om de opdracht van de aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten te wijzigen. De aanstelling van die aansprakelijke vertegenwoordiger is enkel nog verplicht voor de verzekaars die niet in België zijn gevestigd en van wie de sociale zetel buiten de Europese economische ruimte ligt. De wijziging is het gevolg van het oordeel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen dat de verplichting om een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger te hebben een inbreuk inhoudt op het vrije verkeer van diensten, kapitalen en vrijheid van vestiging. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot organisatie van de inning, de aangifte en de storting van de aanvullende premies of bijdragen op de verzekeringen bedoeld in artikel 191, eerste lid, 8°, 9° en 13° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ten aanzien van de buitenlandse verzekeraars die in België verzekeringsverrichtingen doen.