10 mei 2012 19:34

Vierdagenweek en halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de vierdagenweek en de halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector.  Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het voorontwerp past de deeltijdse arbeid in de overheidssector aan zoals overeengekomen in het regeerakkoord. Het voorontwerp stelt de betaalbaarheid van het stelsel en de overeenstemming met het stelsel uit de privésector voorop. Tegelijkertijd wil de regering een personeelsbeleid voeren voor een betere werk-, privé- en gezincombinatie en gemotiveerd personeel. De aandachtspunten zijn:

  • alle personeelsleden van de federale overheidssector behouden het recht op een viervijfdeweek maar beperkt tot 60 maanden over heel de loopbaan
  • vastbenoemden hebben bovendien de mogelijkheid om vanaf 55 jaar viervijfde te werken of halftijds tot aan het pensioen (ook vervroegd pensioen).
  • voor beide stelsels ontvangt het personeelslid een premie bovenop zijn loon in functie van zijn prestaties
  • de opbouw van pensioenrechten en de impact op het loopbaankrediet voor beide stelsels zullen opgenomen worden in een uitgebreidere aanpassing van de wettelijke pensioenen in het kader van de globale pensioenhervorming

De ministerraad keurt eveneens twee ontwerpen van kb goed die de toepassing van de wet nader bepalen:

  • het ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector werd aangepast aan de engagementen van het sociaal overleg
  • het ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van ... betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector