25 feb 2022 18:47

Vierde Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid

De ministerraad neemt akte van het Vierde Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

Het Actieplan werd opgesteld met het oog op de uitvoering in België van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid en de opvolgresoluties. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de opstelling van dit vierde Nationaal Actieplan gecoördineerd door middel van een interdepartementale taskforce waaraan ook het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Ministerie van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie deelnamen.

Het Actieplan 2022-2026 werd opgesteld rond zes prioritaire doelstellingen:

  1. bevorderen van de implementatie van het internationaal normatief kader
  2. integreren van de genderdimensie in Belgische acties rond conflict, vrede en veiligheid
  3. strijden tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder seksueel geweld
  4. bevorderen van de deelname van vrouwen aan besluitvorming inzake vrede, veiligheid en de preventie, beheer en oplossing van conflicten
  5. ondersteunen van de Vrouwen-, Vrede- en Veiligheidsagenda
  6. opvolgen en monitoren van de uitvoering van de Vrouwen-, Vrede- en Veiligheidsagenda en het Nationaal Actieplan

De uitvoering van dit plan is van toepassing zowel in België als in het beleid van België ten aanzien van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, de landen waarmee België bilaterale betrekkingen onderhoudt, de internationale organisaties waar België lid van is, de landen waar de Belgische strijdkrachten actief zijn en ten aanzien van derde landen. In vier focuslanden zal het gecoördineerd optreden van de departementen de kans bieden om de ervaring met dit Nationaal Actieplan uit te diepen en verder toe te passen. Het gaat om Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo, Mali en Niger. Naast het feit dat de Vrouwen-, Vrede- en Veiligheidsagenda zeer relevant is voor de veiligheidssituatie ter plaatse, werden deze landen gekozen omdat er een diplomatieke vertegenwoordiging van België is, het partnerlanden zijn van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en/of de Belgische Defensie er aan operaties deelneemt. De wijze waarop de activiteiten in Mali en Burkina zullen uitgewerkt worden hangt uiteraard af van de evolutie van de politieke en veiligheidscontext.