30 sep 2005 14:00

Vlaamse havenbedrijven

Oprichting van een overkoepelende onderhandelingsstructuur voor vier Vlaamse havenbedrijven

Oprichting van een overkoepelende onderhandelingsstructuur voor vier Vlaamse havenbedrijven

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 die de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel regelt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. De Ministerraad had het ontwerp al goedgekeurd (**). Nadien werd over het ontwerp met de vakorganisaties onderhandeld. Een van de vakorganisaties heeft opmerkingen geformuleerd. Daarom wordt het opnieuw aan de Ministerraad voorgelegd. Het ontwerp voert een bepaling van het intersectoraal akkoord 2003-2004 uit, gesloten in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten. Het gaat om de verbintenis van de overheid om rekening te houden met de vraag van de vakorganisaties om een aparte structuur voor de Vlaamse Havenbedrijven op te richten. Het ontwerp richt een overkoepelende onderhandelingsstructuur voor de vier Vlaamse havenbedrijven op: Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Men creëert hiervoor een bijkomende onderafdeling 'Vlaamse Havenbedrijven', onder de afdeling van het Comité C van de provinciale en lokale overheidsdiensten die bevoegd is voor niet-onderwijzend personeel. (**) op 1 juli 2005.