COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

20 apr 2007 17:00

Vlaamse Regering

Rechtspositie van de mandaten in de Vlaamse administratie

Rechtspositie van de mandaten in de Vlaamse administratie

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de mandaten die worden toegekend in het kader van een managementfunctie van het N-niveau, een projectleiderfunctie van het N-niveau of de functie van algemeen directeur, zoals bedoeld in de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, worden gelijkgesteld met een vaste benoeming. De voorgestelde maatregel gaat uit van minister van Pensioenen Bruno Tobback. Hoewel deze mandaten zowel aan interne als aan externe kandidaten toegekend kunnen worden, is de gelijkstelling van het mandaat met een vaste benoeming enkel bedoeld voor de interne kandidaten die reeds vast benoemd waren bij de diensten van de Vlaamse Regering of een Vlaamse openbare instelling, een verzelfstandigd agentschap of hun rechtsopvolgers. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.